Uppföljning och kontroll

Forsmarks miljöinsatser och resultat följs upp och granskas, både internt och av andra.

Intern uppföljning

Rutinmässiga interna miljörevisioner är ett viktigt led i den ständiga utvecklingen av Forsmarks miljöarbete och resultat. Miljörevisionerna är ett led i att fortsätta vara certifierade enligt ISO 14001.

Extern kontroll 

Forsmarks miljöledningssystem granskas varje år av ackrediterade certifieringsorgan. Såväl miljö som arbetsmiljö granskas.

Aktuella miljötillstånd

  • Tillstånd till verksamheten vid Forsmarks kärnkraftverk (tillståndsansökan i samband med ansökan om höjning av effekten i reaktorer).
  • Tillstånd för utökning av markförvaret för lågaktivt driftavfall vid Svalören.

Enligt lag krävs miljöprövningar och tillstånd vid omfattande ändringar i verksamheter såsom kärnkraftverk. Det är Mark- och miljödomstolen som håller i processen.

Forsmark planerar att höja effekten vid Forsmark 1 och 2. Verksamheten har genomgått en miljöprövning inför den planerade effekthöjningen och tillstånd gavs av Mark- och miljödomstolen i en dom 2008. I samband med detta omprövades hela tillståndet för Forsmarks kärnkraftverk.

Svalören är ett markförvar för sopor, skrot och annat lågaktivt driftavfall från Forsmarks kärnkraftverk. En miljöprövning gjordes i samband med att Forsmark ansökte om tillstånd för en utökning av förvaret från 5 000 till 14 500 ton. Tillstånd för utökningen gavs 2013, vilket innebär att Forsmark kan ta om hand allt avfall som uppstår så länge kärnkraftverket är i bruk.

Omgivningskontroll

Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) kustlaboratorium gör på uppdrag av Forsmark omfattande kontroller av omgivningen runt Forsmark. Det görs för att bedöma hur Forsmark påverkar vatten, djur och växtlighet. SLU utför mätningarna i närområdet och i den så kallade Biotestsjön.

Läs mer om detta på sidan Biotestsjön.

Forskning för sundare vatten i Biotestsjön

Forsmark bidrar till bättre villkor för Östersjöns djurliv. Sedan närmare 40 år upplåter vi ett område i Forsmarks skärgård till forskare som studerar hur uppvärmt vatten påverkar växter och djur.

Våra kärnkraftverk behöver kylas och till det används stora mängder havsvatten. Då vattnet passerar kraftverket blir det runt tio grader varmare. Det uppvärmda vattnet kan påverka livet i havet i närheten av kylvattenutsläppen.

Den så kallade Biotestsjön finns för att undersöka hur värmen påverkar växter och djur. Sjön består av ett vattenområde på omkring en kvadratkilometer som omgärdas av öar som förenas med kraftiga vallar. Biotestsjön ingår i vår anläggning men det är SLU som ansvarar för undersökningarna.

Läs mer om Biotestsjön och forskningsresultat.

Senast uppdaterad: 2015-02-26 14:08