Föregående revision

Här kan du läsa om en del av de största arbetena som utfördes under revisionen 2016.

Forsmark 1

3 juli–19 juli (15 dygn)

Forsmarks kortaste revision genomfördes på Forsmark 1 mellan den 3 juli och den 19 juli. Revisionen var en så kallad bränslerevision där cirka 120, av totalt 676, bränslepatroner byttes ut och ytterligare några patroner bytte plats för att utforma den mest effektiva härden inför kommande driftsäsong. Härden är drygt fyra meter hög och fyra meter bred samt väger omkring 120 ton. Energin i en ny reaktorhärd räcker för cirka fem års drift.

Vid bytet av bränsle användes en laddmaskin för att flytta bränslepatronerna mellan bränslebassänger och reaktortank. Laddmaskinen består av en manöverbrygga och ett teleskop med kamera.

Under revisionen genomfördes även underhåll på de totalt fyra dieselaggregaten, vilket var tidsstyrande för revisionen. Reservdieslarnas uppgift är att starta automatiskt och mata prioriterade elskenor om den ordinarie elmatningen skulle försvinna.

Andra jobb som genomfördes var bland annat byte av kablar och komponenter i reaktorinneslutningen, detta är livstidsförlängande åtgärder.

Datum: 3 juli–19 juli
Antal dygn: 15
Typ av revision: Bränslebytesrevision

 

Forsmark 2
28 maj–24 juli (77 dygn)

Revisionen på Forsmark 2 var en revision med fokus på moderniseringsåtgärder. Under revisionsperioden genomfördes cirka 50 stycken moderniseringsändringar varav 25 stycken var större ändringar. Den mest komplexa moderniseringsändringen var utbytet av fyra lågtrycksförvärmare inklusive avtappningsledningar, vilka förbinder kondensorn och lågtrycksförvärmaren.

Lågtrycksförvärmarna är en del av den process som värmer upp vattnet från kondensorn, på väg tillbaka till reaktortanken. För att undvika en termisk belastning och ge anläggningen en högre verkningsgrad, värms vattnet upp stegvis. De fyra lågtrycksförvärmarna utgör steg ett av tre. Lågtrycksförvärmarna väger 15 ton styck och är långa som bussar.

Andra stora arbeten som genomfördes var bland annat omskovling av sex stycken lågtrycksturbiner, omgummering av fyra stycken utloppsvattenkammare i kondensorn, utbyte av kablage i reaktorinneslutningen och översyn av 41 stycken drivdon.

I samband med en täthetsprovning av mellanbjälklag i reaktorinneslutningen uppmättes ett läckage i den övre tätningen som låg över godkänd nivå och revisionen blev därmed förlängd från den ursprungliga tidplanen på 35 dygn. Den undre tätningen provades och analyserades med gott resultat och Forsmark 2 fick starttillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och fasade åter till det yttre kraftnätet den 24 juli.

Datum: 8 maj–24 juli
Antal dygn: 77
Typ av revision: Förnyelserevision

 

Forsmark 3
9 oktober–12 november (34 dygn)
Revisionen på Forsmark 3 var en revision med många underhållsarbeten som planerades pågå i cirka 34 dygn. Cirka 7300 underhållsåtgärder utfördes samt 33 moderniseringsåtgärder.

Underhållsarbeten  utfördes på huvudcirkulationspumpar, vars funktion är att pumpa runt vattnet i reaktortanken, samt underhåll på 31 drivdon vilka reglerar styrstavarnas läge i reaktorhärden. Flera åtgärder på pumpar och ventiler  utfördes i systemen i anslutning till turbinen.

Ett av de mest tidskrävande arbetena under revisionen var bytet av elgenomföringar i reaktorinneslutningen. Hälften byttes under 2016 års revision och den andra hälften vid nästa revision år 2018. Dessutom byttes fyra av totalt åtta elgenomföringarna för huvudcirkulationspumparna  ut. Detta gjordes för att säkerställa livstidsbedömning på de interna delarna i elgenomföringarna.

Datum: 9 oktober–12 november
Antal dygn: 34
Typ av revision: Underhållsrevision
Stora arbeten:

  • Elgenomföringarna i reaktorinneslutningen byts ut
  • Alla elmotorer på drivdon i reaktorinneslutningen byts ut
  • Underhåll genomförs på 29 drivdon
  • Restarbete från bytet av generatorn vid föregående revision
  • Matarvattenfilter införs i reaktortanken för att minska risken för framtida bränsleskador
Senast uppdaterad: 2017-01-16 10:47