Produktionshistorik

2018 var det tredje bästa produktionsåret för Forsmarks kärnkraftverk sedan starten. Tillsammans producerade de tre reaktorerna 25 terawattimmar. 

Under 2018 stod det även klart att Forsmarks kärnkraftverk hade levererat över 800 terawattimmar, TWh, till det svenska kraftnätet sedan den första reaktorn togs i drift 1980. 

Över en tredjedel av energin som levererades till elmarknaden under 2018 kommer från Vattenfalls två kärnkraftverk Forsmark och Ringhals. Årsproduktionen på totalt 55,2 TWh vid Forsmark och Ringhals i fjol var den högsta någonsin sedan starten för drygt 40 år sedan.

Forsmark och Ringhals hade 2017 sitt tredje bästa år

Under 2017 stod Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals för en tredjedel av det svenska elbehovet. Med en produktion av 52 miljarder kWh vid de två kraftverken var 2017 det tredje bästa året sedan den första reaktorn togs i drift för 42 år sedan.

Forsmark 1 satte produktionsrekord 2016

Under 2016 satte Forsmark 1 nytt produktionsrekord med 8,21 terawattimmar, TWh (1 TWh motsvarar en miljard kilowattimmar). Kraftverkets tre reaktorer producerade tillsammans 24 TWh under året.  Det näst bästa produktionsåret för Forsmark 1 var 2014, då anläggningen producerade 8,08 TWh.

Tillsammans producerade de tre reaktorerna i Forsmark 24 TWh under 2016, vilket är nästan 18 procent av det totala elbehovet i Sverige. Det räcker för att förse nästan en miljon villor eller 1,7 miljoner lägenheter med uppvärmning och hushållsel.

Energitillgängligheten blev för Forsmark totalt 84,5 procent under 2016. Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerade i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Mer information om energitillgänglighet hittar du nedan.

Produktionsrekord för Forsmark 2 under 2015

Under 2015 producerade Forsmarks kärnkraftverk drygt 21,1 TWh el.

Forsmark 1 och 2 hade en god och störningsfri drift under det sista kvartalet 2015 . Forsmark 2 hade under året bäst tillgänglighet med 91,8 procent och producerade 8,9TWh, vilket återigen var nytt produktionsrekord för tredje året i rad.

Forsmark 1 producerade 6,5 TWh. Detta var något lägre än beräknat, och berodde på arbete med ett läckande T-stycke i början på mars samt ett snabbstopp under samma månad.

Revisionsförseningar på Forsmark 3 gjorde att produktion blev lägre än förväntat. Efter en 142 dagar lång revision med förlängning enligt ursprungsplan producerade Forsmark 3 under året 5,6 TWh. Detta berodde bland annat på installationen av generators kringliggande hjälpsystem, samt dokumentation i samband med bytet av generator som tog längre tid än beräknat.

Rekordår för Forsmarks produktion 2014

Forsmarks tre reaktorer hade en säker och stabil drift under 2014 med relativt få oplanerade stopp. 2014 blev ett rekordår när det gällde produktion för Forsmarks kärnkraftverk, då det totalt producerades 25,3 TWh el.

Produktionen per block under 2014 blev 8,1 TWh för Forsmark 1, Forsmark 2 producerade 8,8 TWh och för Forsmark 3 blev utfallet 8,5 TWh (se tabell nedan).

Det tidigare produktionsrekordet var från 2013. Då producerades 25,3 TWh. Även Forsmark 2 noterade ny rekordproduktion under 2013. Anläggningen producerade 8,7 miljarder kWh jämfört med 8 miljarder kWh från det tidigare rekordåret 2004.

Det ännu tidigare rekordet var från 2004, då kraftverket producerade 24,9 TWh.

Även 2005 var ett starkt produktionsår med strax under 25 TWh producerade.

Effekthöjning

Rekordresultatet 2014 och 2013 berodde bland annat på den effekthöjning som genomfördes under 2012 vid Forsmark 2. Anläggningen har gått mycket bra sedan effekthöjningen och har nu möjlighet att producera cirka en miljard kWh mer el per år.

Omfattande modernisering

Stora moderniseringsåtgärder och livstidsförlängande åtgärder har gjorts i Forsmarks anläggningar under senare år. De flesta större ombyggnationerna är nu genomförda och det goda produktionsresultatet speglar bland annat detta.

Historik

Elproduktionen vid Forsmark varierar något år från år. Faktorer som påverkar produktionsresultatet är exempelvis revisionslängder, oplanerade produktionsstopp och behov av nedreglering av kraftbalansskäl. Det totala produktionsgenomsnittet ligger på ungefär 20 terawattimmar per år. 1 terawattimme är en miljard kilowattimmar, vilket motsvarar hushållsel till 200 000 hem under ett år.

2012 och 2011 var bra produktionsår för Forsmark. 2012 visade ett produktionsresultat som var det då tredje bästa genom tiderna med en produktion på 24,6 terawattimmar. Alla tre reaktorerna hade en säker och stabil drift med få oplanerade stopp, samt revisioner som avslutades utan större avvikelser från tidplanerna.

I början av 2010 passerade Forsmarks tre reaktorer en sammanlagd elproduktion om 600 terawattimmar. Det innebar att kärnkraftverket sedan starten 1980 hade producerat lika mycket el som hela Sverige använder under fyra års tid. 2010 avslutades med mycket goda produktionsresultat för Forsmark. Nettoproduktionen för de två sista veckorna på året var en av de största i kraftverkets historia. En del av förklaringen låg i de stora moderniseringar som gjorts. Moderniseringsprogrammet är fortfarande det mest omfattande sedan kärnkraftverket i Forsmark byggdes.

2009 producerades Forsmark totalt 21,9 terawattimmar. Den lägre produktionen jämfört med 2008 berodde på att Forsmark 2 hade en längre revisionsavställning.

Åren 2004 och 2005 producerade Forsmark mest el sedan starten – sammanlagt 25 miljarder kilowattimmar. Trots att vi dessa år genomförde de största revisionerna i Forsmarks historia lyckades anläggningen få ett mycket bra produktionsresultat. Detta berodde bland annat på bytena av lågtrycksturbiner på Forsmark 1 och 3, vilket förbättrade turbinernas verkningsgrad.

År 2000 präglades av omfattande revisionsavställningar på Forsmark 1 och 2. Vi fick dessutom nedreglera våra anläggningar, det vill säga producera mindre än vår fulla kapacitet, på grund av den mycket rikliga tillgången på vattenkraft det året.

Forsmark 1 togs i kommersiell drift 1980, Forsmark 2 år 1981 och Forsmark 3 år 1985. Forsmark är därmed Sveriges yngsta kärnkraftverk. 

Hög tillgänglighet

Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerade i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. En hög tillgänglighet är ett mått på att produktionsstörningar minimerats och planerade avställningar optimerats.

De svenska kärnkraftverken stängs varje år för bränslebyte och kan därför teoretiskt som mest uppnå 96 procents tillgänglighet, räknat på två veckors avställning för bränslebyte.

Forsmark hade under 2014 en sammantagen energitillgänglighet på cirka 88,9 procent. Forsmark 1 hade en energitillgänglighet om 94,4 procent, Forsmark 2 hade 90,2 procent och Forsmark 3 hade 83,1 procent.

2013 var energitillgängligheten totalt sett högre: cirka 89,5 procent. Forsmark 1 hade en energitillgänglighet om 87,7 procent, Forsmark 2 hade 91,9 procent och Forsmark 3 88,7 procent.

Under 2012 låg tillgängligheten på 89,3 procent.

Mellan åren 2000 till 2010 låg den genomsnittliga energitillgängligheten på 87,5 procent. 2011 var den 86,2 procent.

Forsmark har relativt sett haft en bra tillgänglighet sedan den första reaktorn togs i drift 1980.

Forsmarks produktion i TWh

År

Forsmark 1

Forsmark 2

Forsmark 3

Totalt

1997

5,4

7,3

9,0

21,7

1998

7,3

7,2

8,9

23,4

1999

7,6

7,3

8,8

23,7

2000

5,7

5,4

7,9

19,0

2001

7,3

7,4

8,2

22,9

2002

7,1

6,8

9,1

23,0

2003

7,5

7,3

9,1

23,9

2004

8,0

8,0

9,0

25,0

2005

7,3

7,8

9,9

25,0

2006

6,7

6,0

9,6

22,3

2007

6,9

7,5

9,0

23,4

2008

7,0

6,9

7,1

21,0

2009

7,5

5,5

8,8

21,9

2010

8,0

3,3

8,3

19,6

2011

6,8

8,1

8,7

23,6

2012

7,6

7,5

9,5

24,6

2013

7,5

8,7

9

25,2

2014

8,1

8,8

8,4

25,3

2015

 6,5

8,9

5,7

21,1

2016

8,2

7,4

8,4

24

2017

7,6

8,1

8,8

24,5

2018

8,1

8,5

8,3

24,9

Senast uppdaterad: 2019-01-24 13:28