Utveckling och förbättring

Stora investeringar görs i Forsmark på säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar.

Säker och stabil produktion har högsta prioritet i Forsmark. Totalt satsas cirka tio miljarder kronor i livstidsförlängning och anpassning till nya säkerhets- och miljökrav till och med år 2020.

Moderniseringsåtgärder och livstidsförlängande åtgärder gör att kärnkraftverket fortfarande har många år av säker elproduktion framför sig. Den nuvarande planeringshorisonten är 60 års drift räknat från driftstarten.

Säkerhetshöjande arbete

Efter haveriet i Fukushima i Japan 2011, stresstestades alla europeiska kärnkraftverk. Stresstesterna utfördes på initiativ av EU och innebar att man testade anläggningarnas tålighet vid bland annat extrema väderförhållanden. Stresstesterna visar att Forsmarks anläggningar är väl rustade att möta yttre extrema väderfenomen och att säkerhetssystemen är robusta.

I spåren efter Fukushima och stresstesterna identifierade Forsmark ett antal områden som vi vill arbeta vidare med.

Både Forsmark 1, 2 och 3 genomför flera säkerhetshöjande åtgärder framöver. I programmet, som kallas FOSH - Forsmarks säkerhetshöjning, ingår just nu ett tiotal projekt.

Ett av de större projekten planerar för ett alternativt system för kylning av reaktorhärden vid en nödsituation. Ett annat projekt arbetar med mobila lösningar för reservkraft till anläggningarna och ytterligare ett projekt rör kylvattenförsörjningen av bränslebassängerna.

Effekthöjningar

Förberedelser för att höja effekten vid Forsmark 2 gjordes under revisionen 2009. Provdrift vid den högre effektnivån påbörjades i mars 2013. Forsmark 2 höjde då effekten gradvis med cirka 12 procent, till cirka 120 procent av den ursprungliga installerade effekten.

Så kallad rutinmässig drift vid den högre effektnivån kan inledas tidigast efter tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan till SSM om tillstånd skickades in under 2015.

Även vid Forsmark 1 planeras en effekthöjning om 120 MW. Merparten av installationerna har redan gjorts och anläggningen står i princip klar för en effekthöjning. En effekthöjning vi Forsmark 1 kräver dock en förstärkning av utmatningskapaciteten samt tillstånd från SSM.

Maximal årsproduktion vid kärnkraftverket är idag cirka 25 terawattimmar.

Anläggningsändringar

Forsmark driver anläggningsändringsprojekt för att byta åldrande komponenter och säkerställa kraftverkets långsiktiga drift. Ändringarna utförs under revisionsavställningarna.

Under revisionen på Forsmark 3, 2014, byttes till exempel högtrycksturbinen ut.  Under 2015 års revision fick Forsmark 3 en ny generator samt en ny transformator, för att nämna några exempel.

Långsiktig underhållsplanering

Vi inventerar system och komponenter när det gäller faktorer som påverkar deras livslängd, med fokus på funktionen. Målet är att ta fram en plan som ger vägledning för framtida underhåll och förnyelse.

Fysiskt skydd

Forsmark har investerat närmare en miljard kronor under senare år för att förbättra det fysiska skyddet vid anläggningen.

Ett tredje industristaket som sträcker sig utanför kylvattenkanalerna färdigställdes under våren 2013.

En ny fordonskontroll har byggts några kilometer från Forsmarks kraftverk. Syftet är att kunna kontrollera fordon och personer på väg till Forsmark innan de kommer i närheten av anläggningen.

Utöver detta har Forsmark bland annat uppfört nya fordonshinder, installerat kompletterande övervakningsutrustning och förstärkt skalskyddet.

Uppdaterade säkerhetsföreskrifter för det fysiska skyddet vid kärntekniska anläggningar förväntas komma under 2015. Det är kärnkraftverkens tillsynsmyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, som fastställer reglerna för det fysiska skyddet.

Kärnbränsleförvar

Det framtida förvaret av använt kärnbränsle kommer med stor sannolikhet att placeras vid Forsmark. Arbetet drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, som lämnade in sin ansökan om byggnationen av Kärnbränsleförvaret till regeringen och miljödomstolen våren 2011.

Infrastruktur

De investeringar som görs i anläggningar och nyrekryteringar av personal skapar även behov av investeringar i infrastruktur. Om ett kärnbränsleförvar byggs i Forsmark behövs bland annat ett nytt bostadsområde, eftersom befintliga bostäder då måste flyttas. Bygget av det nya bostadsområdet beräknas kunna starta under 2015. Av samma anledning byggs ett nytt avloppsreningsverk som togs i drift i augusti 2013.

Senast uppdaterad: 2015-02-26 11:19