Säkerhet på Forsmark

Säkerheten har högsta prioritet på Forsmark. Det innebär att vi i alla arbeten som utförs, i alla processer och i alla beslut, sätter säkerheten främst.

Säkerhetskraven på Forsmark är höga. Vi utvecklar vårt säkerhetsarbete kontinuerligt baserat på krav från myndigheter samt erfarenheter från internationella samarbetsorgan. Forsmark strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhetsfrågor.

Säkerhetsarbetet på Forsmark

Säkerhetsarbetet på Forsmark regleras via företagets ledningssystem, VD är tillståndsföreträdare och högsta driftledningsansvarig för kärnkraftverket. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sätter kraven för all kärnteknisk verksamhet genom att fastställa föreskrifter inom området.

Säkerhetsgranskningar internt

Varje ändring med betydelse för säkerheten som införs i Forsmarks anläggningar eller organisation, föregås av en säkerhetsgranskning som utförs i två steg. En primär säkerhetsgranskning genomförs av den produktions- eller organisationsenhet på Forsmark som ansvarar för frågan. Därefter utförs en fristående granskning av Forsmarks enhet för Säkerhet och miljö.

Viktiga och principiella säkerhetsfrågor behandlas dessutom i Forsmarks säkerhetskommitté som sammanträder regelbundet. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar alla förändringar med betydelse för säkerheten som Forsmark beslutar att göra och utför löpande tillsyn av reaktorsäkerhetsarbetet.

Internationellt samarbete

Internationella granskningar av Forsmarks kärnkraftverk görs med regelbundenhet. IAEA, International Atomic Energy Agency, granskade Forsmark 2008 med en uppföljning 2009.

Ursprunglig planerad drifttid för Forsmark var 40 år. I och med att kraftverket nu planeras att drivas längre ser Forsmark över åldringshanteringen av anläggningarna. IAEA, Internationella Atomenergiorganet, ger stöd i detta arbete med en granskning som kallas SALTO, Safety Aspects og Long Term Operation. En förberedande granskning, Pre-SALTO, ägde rum under november 2016 på Forsmark.

Samarbete och erfarenhetsutbyte med andra kärnkraftverk och kärnkraftsorganisationer är viktiga i Forsmarks säkerhetsarbete. Forsmark deltar aktivt i det internationella säkerhetsarbetet, inte minst genom vårt deltagande i WANO, The World Association of Nuclear Operators.

WANO genomförde en granskning av Forsmarks verksamhet under 2011 med en uppföljande granskning i november 2013. Resultatet från dessa var gott, då Forsmark låg över genomsnittet enligt WANO:s kriterier. Under hösten 2015 gjordes ytterligare en granskning. Nytt inför årets granskning är bland annat nyvunna erfarenheter från händelsen i Fukushima. Granskningen gav ett genomsnittligt resultat i jämförelse med andra kärnkraftverk och ett gott betyg för en god och robust anläggning.

2018 kommer WANO tillbaka för en uppföljande granskning för att se hur Forsmark har tagit hand om granskningsresultatet.

Forsmarks fysiska skydd

Forsmarks kärnkraftverk har ett fysiskt skydd bestående av ett antal olika barriärer för skydd mot angrepp utifrån.

På bilden nedanför ser du de olika gränserna för Forsmarks fysiska skydd på en karta.


Definitionerna på bilden ovan innebär och betyder:

  • Skyddat område: Byggnader eller delar därav som innehåller utrustning för anläggningens säkra drift eller där kärnämne eller kärnavfall finns.
  • Bevakat område: Kärnkraftsanläggningarna omges av ett bevakat område, avgränsat av ett områdesskydd.
  • Industriområde: Forsmarks anläggningar omges av ett industriområde, avgränsat av ett industristaket.

Forsmarks anläggningar ingår i ett skyddsobjekt. Det innebär att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Att fotografera är också förbjudet. Mer information om Forsmarks skyddsobjekt hittar du nedan.

Yttre fordonskontrollen

Den yttre fordonskontrollen är den kontroll du först möter när du ska in på Forsmarks område. Där blir du granskad av skyddsvakter. Du får passera om du har en giltig legitimation och anledning att befinna dig på området.

Forsmark är ett skyddsobjekt

Gränserna för skyddsobjektet Forsmark. Flygförbud råder över hela skyddsobjektet.

Forsmark är ett skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt är byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri.

Att Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Att fotografera inom skyddsobjektet är också förbjudet.

information om skyddsobjekt

Flygförbudszon över Forsmark

Sedan september 2015 råder flygförbud över kärnkraftverkets område i Forsmark. Det är förbjudet att flyga lägre än 600 meter i höjdled inom en cirkel med en radie på cirka 1850 meter med en mittpunkt vid anläggningarna. Flygförbudet gäller alla luftfartyg inklusive drönare och modellflygplan.

Beredskap för kärnenergiolyckor

Forsmark har en kravställd intern beredskapsorganisation med utpekade roller och detaljerade instruktioner för hur man ska agera om en allvarlig driftstörning skulle hända. Övningar och samarbete sker bland annat med länsstyrelsen.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Lokala säkerhetsnämnden

I varje kärnkraftskommun finns en lokal säkerhetsnämnd med folkvalda representanter från de politiska partierna. Även politiker från angränsande kommuner sitter med i nämnden. Säkerhetsnämndens uppgift är att bevaka verksamheten vid Forsmark för att kunna informera allmänheten.

Läs mer: Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun

Senast uppdaterad: 2017-03-01 11:44