Så påverkar våra kärnkraftverk miljön

Omkring hälften av den el som används i Sverige kommer från kärnkraft. Framställningen av bränsle orsakar störst miljöpåverkan, medan driften av kärnkraftverk för med sig näst intill inga utsläpp av växthusgaser. 

Sett till hela livscykeln har kärnkraften goda miljöegenskaper.

En livscykelanalys för kärnkraft innefattar resursförbrukning och utsläpp från gruva till djupförvar, via byggande, drift och rivning av kraftverk och avfallsanläggningar för hantering av radioaktivt avfall. Kärnkraftverken som har analyserats är Forsmark och Ringhals.

Framställning av kärnbränsle

Framställningen av bränsle – framförallt uranbrytning – står för kärnkraftens största miljöpåverkan. Precis som annan gruvdrift inverkar uranbrytning på landskapet. El- och bränsleförbrukningen i framställningen av kärnbränsle spelar också stor roll.

Uranmalmen behandlas med svavelsyra, ammoniak och andra kemikalier. Anrikningen resulterar i radioaktivt avfall, sand och avloppsvatten. Fasta restprodukter deponeras och vattnet renas.

Nästa steg är att anrika uranoxiden, för att öka halten av uran-235. För det finns två olika metoder – gasdiffusion och gascentrifug. Den första metoden kräver mycket el, medan det för den andra behövs betydligt mindre el. Merparten av vårt bränsle produceras med gascentrifugprocessen.

Sedan framställs urandioxid, som pressas till små cylindriska kutsar och utgör själva bränslet för kärnkraftverken.

Byggnation och rivning av kärnkraftverk

Då kärnkraftverk byggs går det åt stål, betong och andra material. Största miljöpåverkan kommer från tillverkningen av dessa bygg- och konstruktionsmaterial.

En del av det som blir avfall då kärnkraftverk rivs har utsatts för strålning. Det mesta är medel- och lågaktivt avfall och måste isoleras från omgivningen i upp till 500 år. Vissa reaktordelar är högaktiva och måste hanteras på samma sätt som använt kärnbränsle.

Drift av kärnkraftverk

Då kärnkraftverk är i drift är det framförallt produktionen av de kemikalier som används samt transporter som orsakar utsläpp av växthusgaser. Även det vatten som krävs för att kyla reaktorerna påverkar miljön. Då vattnet når Vattnet värmer upp havsområdet närmast kraftverket är det omkring tio grader varmare och påverkar på så sätt växter och djur.

Förvar av använt kärnbränsle

Vid hanteringen av använt kärnbränsle påverkas miljön framförallt av utsläpp från transporter och av tillverkning av det kopparmaterial som krävs för att kapsla in bränslet. Det använda bränslet mellanlagras i 40 år för att sedan placeras i ett slutförvar.

Jämför kärnkraften med andra kraftslag

Vattenfalls miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) gör det möjligt att jämföra kärnkraften med andra kraftslag. En EPD visar på resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning per kilowattimme el. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

Senast uppdaterad: 2015-10-08 14:10