Uppföljning och kontroll av säkerheten

Säkerhet har högsta prioritet på våra kärnkraftverk. Här ingår att ha gedigna interna rutiner för uppföljning och kontroll. 

Våra kärnkraftverk kontrolleras också av många externa aktörer, både på internationell, nationell och lokal nivå.

Utgångspunkten är att våra kärnkraftverk mer än väl ska uppfylla alla krav och bestämmelser.

Läs om hur Forsmark och Ringhals jobbar med säkerhet.

Lokal och regional

Våra kärnkraftverk Forsmark och Ringhals har ett mycket nära samarbete med länsstyrelserna Uppsala respektive Hallands län. Fokus för samarbetet är haveriberedskap.

Varje kommun med kärnkraftverk har en lokal säkerhetsnämnd. Nämndens viktigaste uppgifter är att bevaka kraftverkens verksamhet, informera allmänheten och agera kontakt gentemot lokala beslutsfattare. Varje politiskt parti finns representerat i den lokala säkerhetsnämnden. Dessutom ingår politiker från angränsande kommuner.

Svenska myndigheters kontroll

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), har ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet i Sverige. SSM utfärdar föreskrifter, övervakar hanteringen av kärnavfallet och kontrollerar att alla lagar och regler efterlevs. Kärnkraftföretagen är skyldiga att rapportera avvikelser till myndigheten.

Internationellt

FN står för global översyn

International Atomic Energy Agency (IAEA) är FN-organet som kontrollerar kärnkraften globalt. Här ingår kontroll av användningen av klyvbart material. Det så kallade icke-spridningsavtalet kräver att alla kärnkraftverk rapporterar och redovisar varje kilo uran som används, så att inget hamnar i orätta händer.

Världsorganisation för säker kärnkraft

Vattenfall är sedan 1980-talet aktiv medlem i World Association of Nuclear Operators (WANO), en organisation som hjälper medlemsföretagen världen över att stärka säkerheten. En mängd program och verktyg erbjuds, bland annat erfarenhetsutbyte, teknisk support och översyn.

Senast uppdaterad: 2019-02-06 07:39