Närboende

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Ringhals bjöd in till samråd

Under måndagen den 4 december höll Ringhals samrådsmöte för närboende och allmänhet. Med anledning av att Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. 

Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Ringhals nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

I samrådsunderlaget finns en beskrivning av planerade åtgärder och förväntade miljökonsekvenser.

Ladda ner samrådsunderlag (PDF)

Ladda ner presentationen från mötet (PDF)

Ladda ner liten ordlista (PDF)

Första samråd om utökat markförvar

Ett dussintal närboende var på plats när Ringhals den 13 september höll sitt första samråd om ett utökat markförvar. På mötet ställdes bland annat frågor om markförvarets avrinning och strålningsnivåer.

Läs ett referat från samrådsmötet 13 september 2016

Ladda ner samrådsunderlag (PDF 232 kB)

Ladda ner en beskrivning om hur markförvaret fungerar (PDF 57 kB)

Läs mer om hur det gick till när Ringhals fyllde på markförvaret i våras

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Fler transporter till Ringhals

Bygget av oberoende härdkylning, OBH, på Ringhals 3 och 4 påbörjas under hösten. Med anledning av det kommer fler transporter än normalt att förekomma till Ringhals framöver. Bygget av OBH drar igång med markarbeten och efter årsskiftet börjar man med byggnaderna, två stycken, en för vardera block. OBH ska vara infört senast vid årets slut 2020 för fortsatt drift efter 2020 enligt myndigheten SSM:s krav. För Ringhals del är planen att det ska vara klart efter revisionerna 2020.

Bullermätning

2016 års bullerkartläggning visar att ljudnivåerna är relativt oförändrade jämfört med föregående år, och att de ligger inom tillåtna gränsvärden. Beräkningarna är gjorda utifrån mättdata som samlades in under mars 2017. Under 2016 har en transformator vid Ringhals 1 bytts ut vilket ger något lägre bullernivåer jämfört med tidigare. 

Pålarbete Ringhals kaj

Arbetet i hamnen är återupptaget med en ny entreprenör.

Arbetet med att fräscha upp 45, av cirka 200, pålar under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, betongcylindrar, runt pålarna som vattenbilas bort med eldrivna verktyg. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte gränsvärdet satt av Länsstyrelsen. Parallellt gjuts nya isskydd på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 1 och 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019 i samband med de årliga översynsperioderna, revisionerna. Ringhals AB inleder därför samråd med myndigheter, närboende och andra som kan vara berörda.

Läs mer om vad som händer och om samrådet

Aktuellt just nu på Ringhals

Aktuellt driftläge

Årets revisioner

Nyheter om Ringhals

Ringhals miljöarbete

Ställ frågor om Ringhals

Välkommen att ställa frågor om Ringhals. Kommunikationsavdelningen är bemannad normal kontorstid och vi svarar så snart vi kan.

Ställ din fråga här

Ringhallen

Ringhallen är Ringhals träningsanläggning som är till för Vattenfallsanställda stationerade på Ringhals. Även närboende i Gloppe, Lingome, Skällåkra, Stavder och Viderberg är välkomna att använda Ringhallen för träning. För detta behövs ett träningskort som du köper på Ringhals Bostadskontor, telefon 0340-668100.

För mer information om Ringhallens träningsmöjligheter, tillträdesregler, träningskort och priser med mera, läs mer i Tillträdesregler för Ringhallen.

Senast uppdaterad: 2017-12-05 08:11