Närboende

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Samrådsunderlag tillståndsöverföring

Vattenfall AB förbereder en ansökan till regeringen om att få ta över det kärntekniska tillståndet för Ringhals 1 och 2 från Ringhals AB. Avsikten är att ta över tillståndet omkring 2022 när allt kärnbränsle är borta från Ringhals 1 och 2 och rivningsarbetet kan påbörjas.

Enligt kärntekniklagen ska ett undersökningssamråd enligt miljöbalken genomföras innan en tillståndsansökan lämnas in. Det gör man för att undersöka om förändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen är den myndighet som efter samrådets slut fattar beslutet om betydande miljöpåverkan.

Eftersom ett byte av tillståndshavare inte förändrar verksamhetens miljöeffekter i sig är det troligt att länsstyrelsen kommer att bedöma det som att det inte är fråga om betydande miljöpåverkan. Samrådet kommer därför endast att genomföras skriftligt, och Vattenfall AB kommer inte att ordna några möten. Ett samrådsunderlag skickas till de närmast berörda myndigheterna, och underlaget finns också tillgängligt här på Ringhals närboendesida. Samrådstiden är fyra veckor.

Samrådsunderlag tillståndsöverföring

Synpunkter ska vara Vattenfall tillhanda senast den 9 november 2018 på följande adress:

Marie-Louise Olvstam
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping
marie-louise.olvstam@svafo.se
0709–677 097

Om länsstyrelsen beslutar att det är fråga om icke betydande miljöpåverkan ska Vattenfall arbeta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan om övertagande av tillståndshavare.

Mark- och miljödomstolen lämnade i juni i år tillstånd enligt miljöbalken till Ringhals AB att påbörja avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2. En ansökan om miljötillstånd för nästa steg i avvecklingen, rivningsdriften, kommer att lämnas in inom kort. Övertagande av det kärntekniska tillståndet behöver inte prövas enligt miljöbalken.

Fler transporter till Ringhals

Bygget av oberoende härdkylning, OBH, på Ringhals 3 och 4 påbörjas under hösten. Med anledning av det kommer fler transporter än normalt att förekomma till Ringhals framöver. Bygget av OBH drar igång med markarbeten och efter årsskiftet börjar man med byggnaderna, två stycken, en för vardera block. OBH ska vara infört senast vid årets slut 2020 för fortsatt drift efter 2020 enligt myndigheten SSM:s krav. För Ringhals del är planen att det ska vara klart efter revisionerna 2020.

Bullermätning

2018 års bullerkartläggning visar att ljudnivåerna är oförändrade jämfört med de föregående åren och ligger inom tillåtna riktvärden. Mätningarna och tillhörande beräkningar utfördes under mars-april.
Under maj har Ringhals 3 bytt ut transformatorer. Dessa förväntas minska bidraget av buller till omgivningen eftersom de har upphandlats med lägre ljudeffektnivåer än de nuvarande.

Pålarbete Ringhals kaj

Arbetet med att fräscha upp 45, av cirka 200, pålar under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, betongcylindrar, runt pålarna som vattenbilas bort med eldrivna verktyg. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte gränsvärdet satt av Länsstyrelsen. Parallellt gjuts nya isskydd på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Första samråd om utökat markförvar

Ett dussintal närboende var på plats när Ringhals den 13 september 2016 höll sitt första samråd om ett utökat markförvar. På mötet ställdes bland annat frågor om markförvarets avrinning och strålningsnivåer.

Läs ett referat från samrådsmötet 13 september 2016

Ladda ner samrådsunderlag (PDF 232 kB)

Ladda ner en beskrivning om hur markförvaret fungerar (PDF 57 kB)

Läs mer om hur det gick till när Ringhals fyllde på markförvaret i våras

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 1 och 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019 i samband med de årliga översynsperioderna, revisionerna. Ringhals AB inleder därför samråd med myndigheter, närboende och andra som kan vara berörda.

Läs mer om vad som händer och om samrådet

Ställ frågor om Ringhals

Välkommen att ställa frågor om Ringhals. Kommunikationsavdelningen är bemannad normal kontorstid och vi svarar så snart vi kan.

Ställ din fråga här

Senast uppdaterad: 2018-12-05 11:07