Ringhals sponsring

Ringhals har ett mångårigt engagemang i att stöda ideella och allmännyttiga verksamheter i kommunen. Lokalsamhället är viktigt för oss och vår förhoppning är att vårt stöd ska bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar.

På grund av det mycket kärva ekonomiska läge som råder på elmarknaden, där kärnkraften inte är något undantag, blir våra möjligheter att bedriva sponsring allt mer begränsade. Vi granskar alla ansökningar noggrant och bedömer behov, med ledning av sökandens uppgifter, samt prövar självständigt våra möjligheter att sponsra i varje enskilt fall.

Vi sponsrar

Vi sponsrar tre huvudområden med fokus på barn- och ungdomsverksamhet:

 • Idrott
 • Socialt
 • Kultur


De verksamheter som vi sponsrar ska ha en demokratisk värdegrund med respekt för alla människors lika värde. Vi vill också att ni delar våra värderingar: säkerhet, prestation, samarbete och lärande.

Vi sponsrar inte

 • Näringsdrivande verksamheter eller ekonomiska föreningar med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
 • Enskilda fysiska personer (privatpersoner)
 • Nationella organisationer eller verksamheter
 • Politiska eller religiösa föreningar
 • Aktiviteter som vi uppfattar som särskilt kontroversiella
 • Sådant som vi anser kan skada människor, djur eller miljö
 • Aktiviteter som vi anser är särskilt riskfyllda
 • Sådant som kan påverka annan sponsring negativt
 • Insamlingsorganisationer (även så kallade ”90-konton”)
 • Stöd i andra hand till tredje person

Motprestation

Sponsring förutsätter motprestation i form av sponsortagarens exponering av varumärke och budskap som definieras av sponsorn. Andra motprestationer endast undantagsvis.

Så här ansöker du:

Ansökningar handläggs normalt två gånger varje år, i anslutning till hel- och halvårsskifte. Ansökan görs uteslutande i vårt formulär sponsorblankett. Kom ihåg att formuläret måste vara fullständigt ifyllt för att vi ska ha möjlighet att handlägga förfrågan.

För 2017 tas ansökningar emot löpande.

Beslut fattas i slutet av varje kvartal.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta på beslut till helår, även om ansökan inlämnats till halvår. Det är alltså bra att vara ute i god tid med ansökan och ha bra framförhållning.

Fakturering efter beslut (accept) måste därefter ske skyndsamt och vara oss tillhanda senast 30 november innevarande år. Om faktura inte kommer oss tillhanda inom utsatt tid, faller avtalet automatiskt och en ny ansökan måste göras.

Fakturering

Ange alltid 30 dagars betalningsvillkor. Utbetalning av beviljat stöd, sker normalt 30 dagar efter det att fakturan kommit oss tillhanda.

Ringhals AB
RU 1075
Ref: Carolina Kvarnström
962 80 Jokkmokk

Märk fakturan med:
Ordernummer: 2000 62 78
Kostnadsslag: 598 010
Attesterare: Charlotta Eldelind

Senast uppdaterad: 2017-03-28 08:31