Miljö

Ringhals är Nordens största kraftverk och står för omkring en femtedel av Sveriges elförsörjning. Driften av kärnkraftverket har förhållandevis liten påverkan på miljön – exempelvis är utsläppen av växthusgaser mycket små. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Miljödeklarerad elproduktion

Ringhals producerar el som är EPD-certifierad (Environmental Product Declaration). EPD är en miljövarudeklaration som gör det enkelt att jämföra varors och tjänsters miljöprestanda. Ringhals EPD anger hur stor miljöpåverkan varje kilowattimme el har. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med andra tekniker för att producera el. Det gäller hela processen, från uranbrytning till avfallshantering. Exempelvis är utsläppen av växthusgaser och andra miljöföroreningar jämförelsevis låga.

Läs mer om kärnkraftens miljöpåverkan och om Ringhals lokala miljöpåverkan.

Omfattande krav

Kraven på Ringhals miljöarbete, arbetsmiljö och all annan verksamhet är högt ställda. Verksamheten övervakas noga av olika myndigheter.

Eftersom Ringhals är ett kärnkraftverk ställs även radiologiska krav på miljöarbetet. Våra utsläpp av radioaktivitet till luft och vatten ligger långt under tillåtna gränsvärden och vårt mål är att sänka utsläppen ytterligare.

Läs mer om Ringhals miljöpåverkan samt om uppföljning och kontroll.

Systematiskt miljöarbete

Ringhals miljöledningssystem gör att vi kan arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet på ett systematiskt och målinriktat sätt. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Läs mer om hur vi leder miljöarbetet och om aktuella miljöinsatser

Miljöprövning av Ringhals verksamhet

Ringhals har tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Deldomar i Ringhals miljöprövning meddelades 2006 och 2009. Domen för återstående prövotidsfrågor kom 2014 och miljöprövningen av Ringhals verksamhet är därmed avslutad.
Prövotidsfrågorna gällde dels kärnsäkerhet och strålskydd där inga särskilda villkor meddelades, dels inverkan på allmänt fiske på grund av ökad kylvattenbortledning och ökad värmetillförsel. Ringhals ska årligen betala en avgift till Havs- och Vattenmyndigheten som används till fiskebefrämjande åtgärder i kustzonen.

Fiskeförbud vid Ringhals kylvattenutsläpp

Enligt en vattendom från 1969 råder det fiskeförbud vid Ringhals kylvattenutsläpp. Förbudet gäller all sorts fiske och omfattar det streckade området på kartan.

Förbudet gäller från sydöstra spetsen av Ringhals udde till Lilla Stalpeskäret och från Lilla Stalpeskäret till fastlandet och gränsen mellan fastigheterna Skällåkra 8:6 och Skällåkra 8:7.

Syftet med förbudet är i första hand att undvika att de arter som lockas av det uppvärmda havsvattnet vid kylvattenutsläppet påverkas negativt av omfattande fiske. Ett annat skäl är att den myndighetskrävda miljöövervakningen, som utförs av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), ska avspegla det aktuella fiskbeståndet vid Ringhals så rättvisande som möjligt och inte störas.

Senast uppdaterad: 2015-09-22 10:59