Miljö

Ringhals är Nordens största kraftverk och står för omkring en femtedel av Sveriges elförsörjning. Driften av kärnkraftverket har förhållandevis liten påverkan på miljön – exempelvis är utsläppen av växthusgaser mycket små. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Miljödeklarerad elproduktion

Ringhals producerar el som är EPD-certifierad (Environmental Product Declaration). EPD är en miljövarudeklaration som gör det enkelt att jämföra varors och tjänsters miljöprestanda. Ringhals EPD anger hur stor miljöpåverkan varje kilowattimme el har. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med andra tekniker för att producera el. Det gäller hela processen, från uranbrytning till avfallshantering. Exempelvis är utsläppen av växthusgaser och andra miljöföroreningar jämförelsevis låga.

Läs mer om kärnkraftens miljöpåverkan och om Ringhals lokala miljöpåverkan.

Omfattande krav

Kraven på Ringhals miljöarbete, arbetsmiljö och all annan verksamhet är högt ställda. Ringhals har tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Eftersom Ringhals är ett kärnkraftverk ställs även radiologiska krav på miljöarbetet. Våra utsläpp av radioaktivitet till luft och vatten ligger långt under tillåtna gränsvärden och vårt mål är att sänka utsläppen ytterligare. Verksamheten övervakas noga av olika myndigheter.

Läs mer om Ringhals miljöpåverkan samt om uppföljning och kontroll.

Systematiskt miljöarbete

Ringhals miljöledningssystem gör att vi kan arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet på ett systematiskt och målinriktat sätt. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Läs mer om hur vi leder miljöarbetet

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:21