Miljömål

Miljöarbetet är en viktig del av Ringhals verksamhet. Vi värderar vilka miljöaspekter som är av betydelse, samtidigt som vi ser till att de tas om hand på bästa sätt.

Miljömål 2017

Förebygga olyckor: Ringhals har stort fokus på att få ned antalet arbetsolyckor som leder till sjukskrivning, detta gäller både egen personal och inhyrd personal.

Minska antalet kemiska produkter: De kemiska produkterna i vår kemikalieförteckning ska värderas med avseende på vilka som kan bytas ut mot produkter som är mindre skadliga för människa och miljö.

Minskning av kvinnors sjukfrånvaro: Vårt mål är att kvinnors sjukfrånvaro inte ska överstiga 4,7 procent.

Nedskräpning: Vi ska till 2017 ha halverat antalet rensbollar som släpps ut med kylvattnet till havet, jämfört med 2013 års utsläppsnivå.

Utsläpp av svavelhexafluorid: Utsläppsnivån för 2017 ska inte överstiga 10 kilo.

Betydande miljöaspekter: De aspekter som inte omsätts till miljömål ska mätas. Det gäller bland annat externbuller, utsläpp från externa transporter och tjänsteresor samt farligt avfall.

Läs mer om våra betydande miljöaspekter för 2017 

Ringhals miljöarbete i praktiken - två exempel

Seveso ställer krav på kemikaliehanteringen

Ringhals havsmiljö och påverkan kartlagd

Senast uppdaterad: 2016-03-10 13:50