Miljömål

Miljöarbetet är en viktig del av Ringhals verksamhet. Vi värderar vilka miljöaspekter som är av betydelse, samtidigt som vi ser till att de tas om hand på bästa sätt.

Miljömål 2019

Förebygga olyckor: Ringhals har stort fokus på att få ned antalet arbetsolyckor som leder till sjukskrivning, detta gäller både egen personal och inhyrd personal.

Minska antalet kemiska produkter: De kemiska produkterna i vår kemikalieförteckning ska värderas med avseende på vilka som kan bytas ut mot produkter som är mindre skadliga för människa och miljö.

Minskning av kvinnors sjukfrånvaro: Vårt mål är att kvinnors sjukfrånvaro inte ska överstiga 4,3 procent.

Betydande miljöapekter: De aspekter som inte omsätts till miljömål följs upp. Det gäller bland annat användning av underhållskemikalier, utsläpp av förbränningsgaser från externa transporter och tjänsteresor, vattenanvändning samt saneringsvatten från verkstäder.

Läs mer om våra betydande miljöaspekter för 2019 

Ringhals miljöarbete i praktiken - två exempel

Seveso ställer krav på kemikaliehanteringen

Ringhals havsmiljö och påverkan kartlagd

Senast uppdaterad: 2019-01-15 09:51