Ringhals betydande miljöaspekter 2017

En miljöaspekt är en del av organisationens aktivitet eller verksamhet, produktion eller tjänst som kan påverka miljön.  Ringhals har identifierat sju betydande miljöaspekter för 2017.

Substitution av miljöfarliga produkter

De kemiska produkter som finns i vårt kemikalieregister ska värderas och där det är möjligt ersättas med produkter som är mindre skadliga för människa och miljö.

Utsläpp av svavelhexafluorid

I ett av ställverken används svavelhexafluorid, SF6 som isolering och brytmedium. Gasen har egenskaper som gör den viktig ur elsäkerhetssynpunkt. Vid temperaturväxlingar kan ställverket läcka gas; mängderna har minskat efter reparationsåtgärder. 

Externbuller

Ringhals har ett bullervillkor som ska följas. Vi gör återkommande mätningar av buller i verksamheten, som en del av vår egenkontroll.

Utsläpp från externa transporter

Varje dag anländer och avgår flera godstransporter till och från Ringhals. Vi jobbar för att i möjligaste mån styra transporterna så att de koncentreras på ett fåtal speditörer och samordnas.

Utsläpp från tjänsteresor

Vattenfall har en reseinstruktion som alla inom koncernen ska följa. Där står det bland annat att tåg ska vara det första valet. Istället för att resa kan man använda videokonferens eller telefon- och webbaserade möten.

Avfall till slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

I slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR vid Forsmark förvaras driftavfall från kärnkraftverken. Det kan handla om filter som samlat upp radioaktiva ämnen i reaktorns vatten, verktyg och skyddskläder.

Farligt avfall

På Ringhals samlar vi allt miljöfarligt avfall i speciella utrymmen eller i täckta behållare på miljöstationen. Det transporteras sedan av godkänd transportör till godkänd mottagare.

Senast uppdaterad: 2017-05-02 08:45