Ringhals förbättras och utvecklas

Vi utvecklar våra anläggningar för fortsatt säker och stabil elproduktion – nu och under kommande år.

2014 firade Ringhals 40 år som elproducent. Hittills har kraftverket producerat mer än 800 TWh el, tillräckligt för att försörja hela Sverige med el under fem år.

Ringhals kommer att vara en stor elproducent ända in på 2040-talet. Ringhals 3 och Ringhals 4 har halva sin möjliga produktion framför sig och vi räknar med att anläggningarna har en livslängd på 60 år. Investeringar görs i modern teknik, ännu högre säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Ringhals 1 och 2 har fått nya förutsättningar för sin återstående drifttid.
Framtiden för Ringhals 1 och 2 – vad händer? 

Nya säkerhetskrav

Från 1995 och framåt har säkerhetsmyndigheten skärpt kraven på de svenska reaktorägarna. Anläggningarna har anpassats till den säkerhetsnivå som råder för nya, moderna kärnkraftverk, och det har krävt ombyggnader och förstärkningar av säkerhetssystem. Dessa säkerhetsmoderniseringar går under namnet övergångsplanerna och slutfördes 2015.

Vi utreder också lösningar för att klara Strålsäkerhetsmyndighetens krav på oberoende härdkylning vid extrema yttre händelser.

Modernisering för miljarder

Åtta mycket stora moderniseringsprojekt och dessutom flera hundra mindre projekt har genomförts från 2004 och framåt.
I genomsnitt har fem miljoner kronor investerats varje dag i åtgärder som gör kraftverket säkrare, effektivare och mer långlivat.

Ringhals 1

Viktiga säkerhetssystem har fördubblats genom att ett extra reaktorskyddssystem installerats, liksom två nya oberoende kylstråk för kylning av reaktorn. Tack vare en ny bufferttank minskar både vattenförbrukningen och utsläppen av radioaktiva ämnen.

Under revisionerna år 2011 och 2012 installerades sex nya lågtrycksturbiner. Miljökvalificering av kablage pågår liksom förstärkning av automatisk borinsprutning.

Exempel på moderniseringar på Ringhals 1

 • Nya turbiner
 • Ett extra reaktorskyddssystem
 • Nytt kylstråk för kylning av reaktorn
 • Bufferttank som minskar vattenförbrukning och utsläpp

Ringhals 2

Anläggningens instrument- och kontrollutrustning har bytts ut mot ny digital teknik, inklusive hela kontrollrummet och simulatorn.

Två nya mjukvarubaserade instrument- och kontrollsystem – ett system som hanterar blockets säkerhetsfunktioner och ett system som styr övriga driftfunktioner – har ersatt de tidigare 23 analoga systemen. Nya separerade säkerhetsrelärum har byggts i de befintliga relärummen. Allt för att öka säkerheten och samtidigt tåligheten mot yttre påverkan som brand och jordbävning. Dessutom har kontrollrumspersonalen fått en öppnare arbetsmiljö och bättre överblick över processystemen.

Exempel på modernisering på Ringhals 2

 • Ett nytt digitalt kontrollrum
 • Ny instrument- och kontrollutrustning
 • Ny simulator

Ringhals 3

Ringhals 3 är den reaktor på Ringhals som de senaste tio åren noterar de jämnaste och högsta produktionsresultaten. En del av förklaringen ligger i att moderniseringsarbetet har spridits ut under fler år. Ånggeneratorerna byttes exempelvis redan 1995. Åren 2006 och 2007 moderniserades turbinanläggningen och 2010 infördes digital teknik för övervakning av reglering av turbinsystemen. 2012 byttes högtrycksturbiner.

Exempel på modernisering på Ringhals 3

 • Ny turbinanläggning
 • Nytt skydds- och regleringssystem för turbinerna

Ringhals 4

Revisionen 2011 på Ringhals 4 var den mest omfattande avställningen någonsin på Ringhals. I reaktorinneslutningen byttes ånggeneratorer och tryckhållare, i turbinanläggningen gjordes också stora moderniseringar och komponentutbyten samtidigt som turbinernas skydds- och reglersystem byttes mot ny digital teknik.

Åtgärderna ger de tekniska förutsättningarna för att, när så beslutas, öka anläggningens termiska effekt med 18,6 procent till 3300 MW. Blocket har 30 års säker och stabil drift bakom sig och med de nya komponenterna finns tekniska förutsättningar att köra vidare i ytterligare minst 20 år.

Exempel på modernisering på Ringhals 4

 • Byte av ånggeneratorer och tryckhållare
 • Turbinmodernisering
 • Nytt skydds- och regleringssystem för turbinerna

Starkare fysiskt skydd

Nya och strängare krav ställs på de svenska kärnkraftverkens fysiska skydd mot intrång, sabotage eller annan påverkan, ett resultat bland annat av terrorattackerna i USA 2001. Det handlar om en kombination av tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder samt skärpta regler för kontrollerat och registrerat tillträde.

Så fungerar Ringhals intrångsskydd

Senast uppdaterad: 2017-11-28 10:33