Framtiden för R1 och R2

Ringhals 1 och  Ringhals 2 kommer att tas ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Ringhals huvudägare Vattenfall fattade i slutet av april 2015 ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av R1 och R2 i tidsintervallet 2018-2020. Ett formellt beslut om stängning har senare tagits av Ringhals styrelse.

Under sommaren 2015 togs på grund av marknadssituationen beslut om att begränsa investeringarna för de båda anläggningarna från 2017 och framåt. Till följd av investeringsbegränsningarna fattade Ringhals beslut om att drift är möjlig som längst till 2020. Ett omfattande analysarbete påbörjades för att planlägga och ta fram en optimal sekvens för att ta de två anläggningarna ur drift. Vid en bolagsstämma den 15 oktober 2015 godkändes den planering som gjorts vilket innebär drift för Ringhals 2 till den årliga revisionen 2019 och för Ringhals 1 till motsvarande 2020.

Drifttiden förlängs

Ringhals styrelse  beslutade 17 november 2017 att förlänga drifttiden för Ringhals 1 och 2 till och med årsskiften 2020 respektive 2019. Detta för att Ringhals på bästa möjliga sätt ska utnyttja det bränsle som Ringhals 1 och 2 har till förfogande. Slutlig avställning blir därmed senast 31 december 2019 för R2 och 31 december 2020 för R1.

Frågor i och med inriktningsbeslut hanteras i projekt

Efter inriktningsbeslutet startades ett projekt på Ringhals för att hantera alla de frågor som en framtida stängning av ett kärnkraftverk innebär. Det handlar om frågor som rör personal och bemanning, tillståndsprocessen, finansiell optimering och anläggningstekniska frågor. Läs mer om arbetet via länk nedan.

För Ringhals 3 och 4 kvarstår befintliga planeringsförutsättningar om drift i 60 år för de båda anläggningarna. 

Ansökan om servicedrift till Mark- och miljödomstolen

I juni 2016 skickade Ringhals in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken för avställnings- och servicedrift av reaktor 1 och 2, samt utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Mark- och miljödomstolen har därför skickat en förfrågan till ett antal myndigheter där domstolen vill ha in synpunkter på om ansökan behöver kompletteras. Svarstiden är satt till den 1 oktober 2016. De myndigheter som fått förfrågan är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Hallands län, Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun.

Ladda ner dokument

Ansökan om servicedrift till Mark- och miljödomstolen (PDF 130 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 3,8 MB)

Kompletteringsrunda, förfrågan till myndigheter (PDF 85 kB)

Samråd

I november 2015 hölls samråd om ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk.
Ringhals har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för ändrad drift till avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett tillfälligt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall som behövs till den dag då slutförvar har färdigställts på annan ort.

Som en del i prövningsprocessen genomfördes samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter i Ringhals Infocenter den 17 november 2015.

Ett samråd är öppet för alla som vill delta och syftar till att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. 

Ladda ner samrådsdokument

Samrådsunderlag - ansökan om ändrad drift till
avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2 (PDF 179 kB) 

Presentationsmaterial från samråd 17 november 2015 ( PDF 2,5 MB)

Protokoll från samråd 17 november 2015 (PDF 127 kB)

Preliminär disposition för miljökonsekvensbeskrivning inklusive teknisk beskrivning gällande avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2 (84 kB)

 

Läs mer om bakgrunden till den ändrade drifttiden

Vattenfall ändrar inriktning för drifttid för Ringhals 1 och 2 (pressmeddelande 28 april 2015)

Ändrade investeringsplaner påverkar återstående drifttid för Ringhals 1 och 2 (pressmeddelande 4 september 2015)

Ringhals 1 ur drift 2020 och Ringhals 2 2019 (pressmeddelande 15 oktober 2015)

 

Hur jobbar Ringhals med detta?

Så arbetar Ringhals med ändrad drifttid för Ringhals 1 och 2 , Ringhals Tidning 2015 (PDF 329 kB)

Intervju med projektledaren för rivningen: Mathias värjer inte för uppdraget

Senast uppdaterad: 2017-11-28 10:50