Servicedrift och rivning

Samråd rivningstillstånd

Den 4 december 2017 höll Ringhals samrådsmöte för närboende och allmänhet med anledning av att Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. 

Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Ringhals nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

I samrådsunderlaget finns en beskrivning av planerade åtgärder och förväntade miljökonsekvenser.

Ladda ner samrådsunderlag (PDF)

Ladda ner presentationen från mötet (PDF)

Ladda ner liten ordlista (PDF)

Ansökan om servicedrift till Mark- och miljödomstolen

I juni 2016 skickade Ringhals in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken för avställnings- och servicedrift av reaktor 1 och 2, samt utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Mark- och miljödomstolen har därför skickat en förfrågan till ett antal myndigheter där domstolen vill ha in synpunkter på om ansökan behöver kompletteras. Svarstiden är satt till den 1 oktober 2016. De myndigheter som fått förfrågan är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Hallands län, Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun.

Ladda ner dokument

Ansökan om servicedrift till Mark- och miljödomstolen (PDF 130 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 3,8 MB)

Kompletteringsrunda, förfrågan till myndigheter (PDF 85 kB)

Samråd servicedrift

I november 2015 hölls samråd om ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk.
Ringhals har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för ändrad drift till avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2.

Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett tillfälligt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall som behövs till den dag då slutförvar har färdigställts på annan ort.

Som en del i prövningsprocessen genomfördes samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter i Ringhals Infocenter den 17 november 2015.

Ett samråd är öppet för alla som vill delta och syftar till att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. 

Ladda ner samrådsdokument

Samrådsunderlag - ansökan om ändrad drift till
avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2 (PDF 179 kB) 

Presentationsmaterial från samråd 17 november 2015 ( PDF 2,5 MB)

Protokoll från samråd 17 november 2015 (PDF 127 kB)

Preliminär disposition för miljökonsekvensbeskrivning inklusive teknisk beskrivning gällande avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2 (84 kB)

Senast uppdaterad: 2018-07-16 14:33