Säkerhet

Säkerheten har högsta prioritet på Ringhals. Omvärldens krav är högt ställda och vi strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet. Vi utvecklar säkerheten enligt krav och rekommendationer från myndigheter och internationella organ.

Kontroll, granskning och samarbete

Vi har gedigna interna rutiner för uppföljning och kontroll. Våra kärnkraftverk granskas också av många externa aktörer på internationell, nationell och lokal nivå. Genom granskningarna får vi hjälp att utveckla vårt säkerhetsarbete.

Ringhals samarbetar exempelvis med internationella organisationer som WANO (World Association of Nuclear Operators) och OSART (Operational Safety Review Team) via FN:s atomenergiorgan IAEA. Vi tar del av internationella kärnkraftsexperters kunskap och erfarenheter, samtidigt som vi delar med oss av goda exempel från vår egen verksamhet.

Läs mer om WANO

Läs mer om IAEA

Läs mer om uppföljning och kontroll

Beredskap för kärnenergiolyckor

På Ringhals finns en intern beredskapsorganisation med utpekade roller och detaljerade instruktioner för hur vi ska agera om en allvarlig driftstörning skulle hända. Övningar och samarbete sker bland annat med länsstyrelsen.

Läs mer om haveriberedskap

Läs mer om länsstyrelsens kärnenergiberedskap i Halland

Lokala säkerhetsnämnden

I varje kärnkraftskommun finns en lokal säkerhetsnämnd med folkvalda representanter från de politiska partierna. Även politiker från angränsande kommuner sitter med i nämnden. Den lokala säkerhetsnämnden i Varbergs kommun har till uppgift att bevaka verksamheten på Ringhals och informera allmänheten.

Läs mer om lokala säkerhetsnämnden i Varbergs kommun

Så utvecklar vi säkerheten på Ringhals

Vi utvecklar både våra arbetssätt och anläggningar mot högre säkerhet. Till årsskiftet 2015-2016 har vi genomfört åtgärder enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav. Ringhals reaktorer anpassas till den säkerhetsnivå som gäller för kärnkraftverk som planeras och byggs idag.

Exempel på åtgärder som gjorts för att höja säkerheten:

  • Extra reaktorskyddssystem har installerats
  • Resteffektkylningen har förbättrats
  • Kablar och komponenter har ersatts av utrustning med större tålighet mot vatten och höga temperaturer
  • Elskåp och komponenter har förankrats och säkrats för att stå emot jordbävning.

Läs mer om hur Ringhals utvecklas och förbättras

Läs mer om kärnkraftssäkerhetsäkerhetsarbete och säkerhetssystem

Förstärkt fysiskt skydd

Ringhals fysiska skydd är uppbyggt för att uppfylla SSM:s krav på att intrång och sabotage ska förhindras. De svenska kärnkraftsanläggningarnas yttre skydd har förstärkts betydligt de senaste åren.

Läs mer om hur Ringhals intrångsskydd fungerar

Högre tålighet mot extrema yttre händelser

Tsunamin i Japan 2011 satte fokus på kärnkraftens tålighet mot extrema yttre händelser. Inom EU har risk- och säkerhetsbedömningar gjorts av reaktorernas förmåga att klara svårare händelser än vad de är konstruerade och säkerhetsanalyserade för.

Resultaten från stresstesterna visar att Ringhals reaktorer i grunden är robusta. Vi gör åtgärder för att ytterligare stärka tåligheten mot riktigt extrema händelser och redovisar våra planer för SSM.

SSM: Svenska kärnkraftverk står sig väl säkerhetsmässigt

Vi planerar och förbereder för att installera system för oberoende härdkylning för de reaktorer som ska drivas vidare efter år 2020.

Senast uppdaterad: 2016-02-19 13:33