Vår solenergiverksamhet

Kostnaden för solcellsutrustning (PV) har minskat avsevärt de senaste åren, och el producerad med solceller kommer i framtiden att vara ett av de billigaste energislagen på våra kärnmarknader.

Tack vare sjunkande kostnader, stort stöd från allmänheten och låga koldioxidutsläpp kommer volymen av solenergi att fortsätta att öka på våra kärnmarknader. Detta innebär i sin tur att solceller kommer att utgöra en större andel av den framtida elproduktionen.

Solcellskapacitetens storlek och skala skiljer sig avsevärt från traditionella kraftverk, i synnerhet i tätbefolkade områden som Europa. Solcellsutrustningen har en mycket mer kompakt enhetsstorlek jämfört med utrustningen för kärnkrafts-, kol- och gasbaserad elproduktion, och installationerna är fler till antalet och har lägre kapaciteter utspritt över hela elsystemet. Dessutom börjar det bli ekonomiskt lönsamt för våra kunder att installera solceller på taket, vilket leder till ökande volymer av decentraliserad elproduktion. Vattenfall håller på att undersöka olika sätt att hjälpa kunderna i denna omställning till ett mer decentraliserat energilandskap.

Vattenfall letar efter olika möjligheter inom tre huvudområden:

  1. Utvecklingen av storskaliga solcellsparker, i synnerhet på platser där Vattenfall har möjlighet att använda befintlig infrastruktur för att minska kostnaderna. Ett sådant exempel är idrifttagandet nyligen av den solenergiparken intill Vattenfalls vindkraftpark Parc Cynog i Wales med en kapacitet på 5 MW och som kan förse motsvarande 1 440 walesiska hushåll med el.
  2. Vattenfall undersöker möjligheterna att underlätta decentraliserad energiproduktion i förbrukningsledet för både privata kunder och företagskunder. Detta kommer att leda till nya energitjänster där Vattenfall erbjuder lösningar som uppfyller våra kunders behov och gör det möjligt för dem att producera och konsumera egen solcellselektricitet.
  3. Skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att erbjuda tjänster för tillgång till marknaden och energiköpsavtal till småskaliga solenergiproducenter som vill marknadsföra sin överproduktion. Vattenfall har den kompetens, den storlek och de system som krävs för att erbjuda små och medelstora solenergiproducenter trading och marknadsföring så att de kan sälja och optimera sin produktion.
Senast uppdaterad: 2017-04-05 08:04