Dammsäkerhet – alltid i fokus

Seitevaredammen ligger högst upp i Lilla Luleälven.

Vattenfall äger och ansvarar för cirka 270 dammar i Sverige och för 25 dammar i Finland. Tillsammans håller dessa dammar 145 vattenmagasin på plats. 

Varje dammägare i Sverige är strikt ansvarig för de konsekvenser som kan följa av ett dammhaveri. Dammsäkerhet är därför en av de viktigaste hörnstenarna i arbetet med vattenkraft.

Vattenfalls dammsäkerhetsarbetet utgår från vår egen dammsäkerhetspolicy och de branschgemensamma "Riktlinjerna för dammsäkerhet" RIDAS.

Grunden till god dammsäkerhet är att konstruera och bygga med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Två andra grundstenar är övervakning och tillståndskontroll samt drift, underhåll och beredskap.

Andra granskar vårt dammsäkerhetsarbete

För att säkerställa att Vattenfalls dammsäkerhetsarbete håller god nivå så genomförs granskningar och revisioner i olika former. Vi granskas av såväl branschorganisationen Svensk Energi som av myndigheter.

Tillsammans med länsstyrelser och Svenska Kraftnät har energibranschen genomfört internationella granskningar av sex dammanläggningar som har stor påverkan på samhället i händelse av dammbrott. För Vattenfalls del granskades Suorvadammen i Lule älv år 2007 och Ajauredammen i Ume älv år 2008.

Vattenfall har även vid två tillfällen, på eget initiativ, genomfört granskningar av dammsäkerhetsarbetet med hjälp av internationell expertis. Den senaste genomfördes år 2014 och den visar att Vattenfalls dammsäkerhetsarbete generellt håller god internationell nivå, som i vissa avseende även överträffar normen för industrin.

Vattenfall gör även en årlig rapportering till landets länsstyrelser. Där redovisas beredskapsplaner, tillståndskontroll, upptäckta svagheter som ska justeras och andra eventuella händelser av betydelse för dammsäkerheten under året. Rapporteringen är en viktig del i Vattenfalls dialog med och återkoppling till myndigheterna.

Senast uppdaterad: 2015-04-13 12:12