Dammsäkerhet – alltid i fokus

Seitevaredammen ligger högst upp i Lilla Luleälven.

Vattenfall äger och ansvarar för cirka 290 dammbyggnader i Sverige och Finland. Tillsammans håller dessa dammar 100 vattenmagasin på plats.

Varje dammägare i Sverige är strikt ansvarig för de konsekvenser som kan följa av ett dammhaveri. Dammsäkerhet är därför en av de viktigaste hörnstenarna i arbetet med vattenkraft.

Vattenfalls dammsäkerhetsarbetet utgår från vår egen dammsäkerhetspolicy och de branschgemensamma "Riktlinjerna för dammsäkerhet", RIDAS.

Grunden till god dammsäkerhet är att konstruera och bygga med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Två andra grundstenar är övervakning och tillståndskontroll samt drift, underhåll och beredskap.

Andra granskar vårt dammsäkerhetsarbete

För att säkerställa att Vattenfalls dammsäkerhetsarbete håller god nivå genomförs granskningar och revisioner i olika former. Vi granskas av såväl branschorganisationen Svensk Energi som av myndigheter.

Tillsammans med länsstyrelser och Svenska Kraftnät har energibranschen genomfört internationella granskningar av sex dammanläggningar som har stor påverkan på samhället i händelse av dammbrott. För Vattenfalls del granskades Suorvadammen i Lule älv år 2007 och Ajauredammen i Ume älv år 2008.

Vattenfall har även vid två tillfällen, på eget initiativ, genomfört granskningar av dammsäkerhetsarbetet med hjälp av internationell expertis. Den senaste genomfördes år 2014 och den visar att Vattenfalls dammsäkerhetsarbete generellt håller god internationell nivå, som i vissa avseende även överträffar normen för industrin.

Vattenfall gör även en årlig rapportering till landets länsstyrelser. Där redovisas beredskapsplaner, tillståndskontroll, upptäckta svagheter som ska justeras och andra eventuella händelser av betydelse för dammsäkerheten under året. Rapporteringen är en viktig del i Vattenfalls dialog med och återkoppling till myndigheterna.

Bra dammar blir ännu bättre

Sedan år 2000 har Vattenfall investerat mer än tre miljarder kronor för ökad dammsäkerhet. Fram till år 2020 planerar vi att investera ytterligare cirka två miljarder kronor.

Våra insatser har främst fokuserat på att göra dammarna säkrare för höga flöden och motstå läckage. Vi arbetar även med att öka instrumenteringen i dammarna för bättre övervakning och med underhåll av betongkonstruktioner.

Vårt hittills mest omfattande dammsäkerhetsprojekt är det nya utskovet i Bergeforsen, Indalsälven, med en helt ny vattenväg. Genom det nybyggda utskovet ökar vi möjligheten att släppa förbi mycket höga vattenflöden till exempel vid vårflod och göra det lättare att underhålla de befintliga utskoven.

Idag arbetar Vattenfall med fleråriga investeringsplaner, som omfattar projekt för att underhålla och förbättra befintliga anläggningar. Varje år genomför vi ett trettiotal sådana projekt. Mindre omfattande åtgärder genomförs i vårt ständigt pågående underhållsarbete.

En damm har två funktioner

En dammanläggning har två funktioner. Dammarna, som dämmer vattnet, och utskoven eller dammluckorna som öppnas för att släppa förbi de vattenflöden som inte kan användas för vattenkraftproduktion. Det sistnämnda kan inträffa till exempel när vattenflödena är höga vid vårflod eller när ett vattenkraftaggregat står stilla för renovering.

En viktig utgångspunkt för dammsäkerheten är vilka konsekvenser som kan följa på ett eventuellt dammbrott. Ju större konsekvenser, desto större är säkerhetsmarginalerna när det gäller krav på kompetens, övervakning och tillståndskontroller.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 14:51