Bra dammar blir ännu bättre

Suorvadammen i Stora Luleälven är Sveriges största konstgjorda vattenmagasin.

Sedan år 2000 har Vattenfall investerat mer än tre miljarder kronor för ökad dammsäkerhet. Fram till år 2020 planerar vi att investera ytterligare cirka två miljarder kronor.

Våra insatser har främst fokuserat på att göra dammarna säkrare för höga flöden och motstå läckage. Vi arbetar även med att öka instrumenteringen i dammarna för bättre övervakning och med underhåll av betongkonstruktioner.

Vårt hittills mest omfattande dammsäkerhetsprojekt är det nya utskovet i Bergeforsen, Indalsälven, med en helt ny vattenväg. Genom det nybyggda utskovet ökar vi möjligheten att släppa förbi mycket höga vattenflöden t ex vid vårflod och göra det lättare att underhålla de befintliga utskoven.

Idag arbetar Vattenfall med fleråriga investeringsplaner, som omfattar projekt för att underhålla och förbättra befintliga anläggningar. Varje år genomför vi ett trettiotal sådana projekt. Mindre omfattande åtgärder genomförs i vårt ständigt pågående underhållsarbete.

En damm har två funktioner

En dammanläggning har två funktioner. Dammarna, som dämmer vattnet, och utskoven eller dammluckorna som öppnas för att släppa förbi de vattenflöden som inte kan användas för vattenkraftproduktion. Det sistnämnda kan inträffa till exempel när vattenflödena är höga vid vårflod eller när ett vattenkraftaggregat står stilla för renovering.

En viktig utgångspunkt för dammsäkerheten är vilka konsekvenser som kan följa på ett eventuellt dammbrott. Ju större konsekvenser, desto större är säkerhetsmarginalerna när det gäller krav på kompetens, övervakning och tillståndskontroller.

Senast uppdaterad: 2015-03-27 14:03