Vi förnyar våra vattenkraftverk

Vattenfall genomför varje år omfattande förnyelser av och investeringar i våra vattenkraftverk för att de ska producera el utan problem även långt in i framtiden. 

Vi arbetar också kontinuerligt med att förstärka våra dammar.

Många av vattenkraftverken är idag 30 år och äldre och behöver förses med ny utrustning. Förutom att vi förlänger livslängden med cirka 40 år genom dessa investeringar så kan vi ofta öka effektiviteten och förbättra miljöprestandan. Det ger mer el och ännu högre säkerhet.

Mer el från vattenkraften

Den ena stora delen av investeringsprogrammet innebär att kraftverken förnyas. Turbiner, generatorer och transformatorer byts ut mot ny utrustning med högre verkningsgrad. Det medför att kapaciteten ökar och att kraftverken oftast kan producera mer el.

Ny teknik gör det också möjligt att minska användningen av olja i våra anläggningar. Det innebär förbättringar för miljön.

Förstärkningar av dammar

Den andra delen av investeringsprogrammet omfattar dammförstärkningar. Dammarna förstärks så att de ska klara extrema vattenflöden som beräknas kunna uppstå i genomsnitt en gång var 10 000:e år.

Sedan år 2000 har Vattenfall investerat mer än tre miljarder kronor för ökad dammsäkerhet. Fram till år 2020 planerar vi att investera ytterligare cirka två miljarder kronor.

Samtliga ombyggnader utförs för att öka den redan höga säkerheten och påverkar inte produktionskapaciteten, eftersom gällande vattendomar i de flesta fall inte behöver ändras. Samtliga dammar dimensioneras för att ta emot större vattenflöden. För att klara det kommer en del dammar att höjas medan andra får ökad kapacitet att spilla förbi vattnet. Därutöver kommer andra åtgärder att utföras som förbättrar dammarnas stabilitet och erosionsskydd.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 14:59