Aktuella utredningar och analyser

Under de senaste åren har en rad utredningar och analyser genomförts med fokus på den svenska vattenkraftens roll och funktion i energisystemet. Här har vi samlat en del av dem men också några av de utredningar som vi själva eller energibranschen har gjort kring vattenkraftens påverkan och roll.

Utredningar och analyser av vattenkraften

Förstudie över potentiella miljöåtgärder vid Vattenfalls anläggningar i Upperudsälven och Dalbergsån 2016-05-20 (PDF 18 MB)
Förstudie över potentiella miljöåtgärder vid Vattenfalls anläggningar i Viskan 2015-06-15 (PDF 13 MB)
Under 2014 och 2015 fick konsultföretaget Sweco i uppdrag att sammanställa information och fakta om Vattenfalls anläggningar i Viskan samt i Upperudsälven och Dalbergsån. Genom att göra dessa rapporter tillgängliga hoppas Vattenfall nå de som är intresserade av naturmiljö och historia i området och de som vill veta mer om vattenkraftproduktionen som sker i dessa vattensystem.

Relative balancing contribution of hydropower plants and rivers - rev 1, 2015-06-24 (PDF på engelska, 1 MB)
Relative balancing contribution of hydropower plants and rivers - rev 2, 2016-01-20 (PDF på engelska, 1 MB)
El måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras. För att övergången till helt förnybar elproduktion ska vara möjlig måste även elkonsumtionen kontinuerligt balanseras av styrbar produktion. De reglerade älvsystemen i framförallt Sverige och Norge erbjuder goda möjligheter att balansera elsystemet tack vare kraftverk med varierande grad av överkapacitet anslutna till stora energilager i form av vattenmagasin.

I den här rapporten presenteras en metod för att uppskatta omfattningen på balanseringsbidraget från styrbara produktionskällor på flera tidsskalor, med fokus på svenska älvar och vattenkraftverk. Rapporten visar hur vattenkraftverk kan kategoriseras baserad på balanseringsbidrag och karaktäristiska egenskaper samt hur vattenkraften har det största bidraget till att balansera det svenska elsystemet.

Rapport: Balansbidrag i det nordiska synkrona elsystemet 2018-10-26 (PDF 3 MB)
Baserad på samma grundmetod som i rapporten "Relative balancing contribution of hydropower plants and rivers" från 2015/2016, har vi undersökt balansbidrag av olika kraftslag för hela det nordiska elsystemet. Detta speglar det samarbete som sker inom ett synkront elsystem där resurserna används oavsett nationella gränser. Samtidigt har vi gått ifrån att beräkna balansbidrag för enskilda kraftverk eftersom körning av vattenkraftverk längs samma älv är beroende av varandra. Rapporten ger inblick i metodens fördelar och begränsningar och visar balansbidrag per kraftslag och elområde på tre olika tidshorisonter: inom dygn, multidygn och inom ett år. Samtidigt har två webbaserade verktyg utvecklats för att på egen hand utforska indata och resultat: visualisering av produktion, förbrukning samt elutbyte och presentation av resultat, d.v.s. historiska balansbidrag. En detaljerad beskrivning till dessa verktyg finns i rapporten.

Nationell strategi för hållbar vattenkraft 2014-06-30 (PDF 138 kB)
Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten har presenterat en gemensam strategi för svensk vattenkraft. Genom att följa strategin kan Sverige nå miljömål inom både förnybar energi, klimat och biologisk mångfald. Strategin innebär att miljöåtgärder som mest kan innebära en minskad elproduktion på 1,5 terawattimmar (TWh) eller 2,3 procent av den nuvarande vattenkraftsproduktionen i Sverige.

Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande: I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) 2014-06-04
Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande innehåller bland annat en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning samt förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken.

Vattenfalls remissvar på Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) 2014-10-30 (PDF 160 kB)

Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande: Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69) 2013-10-01
Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd enligt Miljöbalken, utformas och drivs på ett sätt att Miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls.

Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande (4 kap. 6 § miljöbalken SOU 2012:89) 2013-01-10
Den 4 april 2012 utsåg regeringen hovrättsrådet Henrik Löv till särskild utredare för att bland annat se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken. Utredningens delbetänkande presenterades i december 2012.

Vattenfalls konsekvensanalys – förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå god ekologisk potential (GEP) i kraftigt modifierade vatten (KMV) 2014-03-10 (PDF 719 kB)
Vattenfall redovisar i denna rapport vilken påverkan olika miljöåtgärder kan få på den svenska vattenkraftproduktionen i kraftverk större än 10 MW.

Databas/underlag till Vattenfalls konsekvensanalys 2014-03-10 (Excel 323 kB)
I databasen finns de underlag som använts vid beräkningarna av den påverkan olika miljöåtgärder kan få på den svenska vattenkraftproduktionen. Eventuella synpunkter på underlaget tar vi tacksamt emot till Claes Hedenström.

Problematiken kring flergångslekare av lax, öring och steelhead i vildlaxförande stora flödesreglerade vattendrag (SLU Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö) 2015-08 (PDF 3 MB)
Denna rapport har sammanställts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Vattenfall. Syftet är att sammanställa centrala forskningsresultat som erhållits under de senaste decennierna gällande keltens biologi och deras passage förbi dammar i Europa och Nordamerika.

Uppföljning av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag - en sammanställning av dagens erfarenheter 2014-11-01 (PDF  1 MB)
Denna rapport har sammanställts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Vattenfall. Syftet är att ge en samlad bild av dagens kunskapsläge vad gäller metoder för uppföljning och utvärdering av åtgärder i vattendrag, med fokus på sidovattendrag.

Vattenkraft och miljöpolitik (Copenhagen Economics) 2014-04-03 (PDF 448 kB)
De föreslagna åtgärderna för att uppnå god ekologisk potential kommer i första hand att minska kapaciteten i vattenkraftproduktion och därmed vattenkraftens förmåga att reglera variationer i elanvändningen och övrig elproduktion. Det konstaterar analysföretaget Copenhagen Economics i en rapport.

Sweden's Evolving Hydropower Sector: Renovation, Restoration and Concession Change (Stockholm Environment Institute SEI Peter M. Rudberg) 2013-01
Rapportens syfte har varit att granska hur den svenska vattenkraften utvecklats mellan 1990 och 2012 genom att studera ett antal källor. Rapporten är publicerad på engelska.

Vattenfalls kommentarer på rapporten "Sweden's Evolving Hydropower Sector: Renovation, Restoration and Concession Change" 2013-06-14 (PDF 62 kB)
Vattenfall har granskat rapporten från SEI och anser inte att rapportens slutsatser kring effektiviseringsmöjligheter av vattenkraften är korrekt underbyggda.

Effekter av faunapassager – en sammanställning med fokus på fiskvägar i Norden 2015-06-18 (PDF 577 kB)
Rapporten sammanställer erfarenheter från olika fiskvägars effektivitet tillsammans med generell kunskap kring förväntade ekologiska effekter vid anläggandet av fiskvägar. Rapporten belyser främst lösningar i Norden, med fokus på Sverige och Finland, men även internationella uppgifter kring ämnet har inhämtats.

Kisel i Östersjön 2014-02-05 (PDF 737 kB)
Det finns inget som entydigt kopplar den minskning av kiselkoncentration som observerats från 1970- till början av 1990-talet i Östersjön till minskad älvtransport av kisel.

Rödlistade arter i Sverige – en analys av vattenkraftens inverkan 2013-10-10 (PDF 39 kB)
Vattenfalls syfte med denna analys är att lista de arter där vattenkraftutbyggnad och vattenregleringar orsakade av vattenkraft anges som en av de faktorer som påverkat artens rödlistning.

Planetära gränsvärden och svensk vattenkraft 2013-10-02 (PDF 742 kB)
Vattenfalls syfte med detta dokument är att sammanställa information som rör biologisk mångfald från två vetenskapliga studier kopplade till planetära gränsvärden och samtidigt beskriva den svenska vattenkraftens roll ur detta perspektiv.

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald – sammanställning och utvärdering 2011-09-29 (PDF 730 kB)
Denna rapport sammanställer var Vattenfall har utfört fiskevårdande åtgärder och hur dessa åtgärder har följts upp. En bedömning har också gjorts av vilka effekter på biologisk mångfald som olika fiskevårdsåtgärder har haft.

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk 2011-09-27 (PDF 875 kB)
I rapporten analyseras vilka ekologiska effekter och verksamhetspåverkan förändrade produktionsvillkor för Vattenfalls storskaliga vattenkraftproduktion får i Luleälven, Skellefteälven, Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Gimån, Dalälven och Göta älv.

Återskapande av vandringsmöjligheter för havsvandrande fisk – ekologiska effekter och verksamhetspåverkan 2009-08-18 (PDF 1 MB)
Vattenfall har analyserat vilka ekologiska effekter och verksamhetspåverkan återskapande av fiskvandringsvägar för havsvandrande fisk skulle få. Analysen har omfattat arterna lax, havsöring, sik, flodnejonöga och ål i Luleälven, Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Dalälven och Göta älv.

Effekter av grumling och sedimentation på akvatiska organismer – betydelse för vattenkraft 2009-06-05 (PDF 285 kB)
Vattenfall syfte med denna rapport har varit att öka kunskapen om grumlingar och sedimentation på akvatiska organismer av betydelse för vattenkraft.

Miljöförbättrande åtgärder för vattenkraft – värdering av ekologiska effekter och verksamhetspåverkan 2009-01-14 (PDF 4 MB)
Rapporten identifierar vilka miljöförbättrande åtgärder som skulle kunna göras i anslutning till Vattenfalls stor- och småskaliga vattenkraftsanläggningar i Sverige ur ett vattendirektivsperspektiv.

Ekonomisk värdering av biologisk mångfald och fiske – betydelse för vattenkraftproduktion? 2008-04-17 (PDF 270 kB)

Kompensationsutsättningar av fisk – förutsättningar, effekter och alternativ 2008-02-29 (PDF 539 kB)
Denna rapport belyser bakgrunden till nuvarande kompensationsutsättningar och förändringar i förutsättningar som påverkar effekterna av dessa fiskutsättningar.

Handlingsprogram för ål 2008-01-25 (PDF 172 kB)
Denna rapport utgör en första etapp i ett handlingsprogram för ål inom Vattenfall Vattenkraft.

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål (delrapport) 2007-02-01 (PDF 379 kB)

Senast uppdaterad: 2018-12-18 14:50