Våra miljösatsningar

Vattenfall satsar varje år omfattande resurser på att genomföra och utreda miljöförbättrande åtgärder i våra älvar. Arbetet sker både i egen regi och tillsammans med myndigheter och intressegrupper. Här nedan hittar du projekt som är aktuella under 2016–2017 och projekt som genomförs inom ramen för fonden Bra Miljöval. Vi har även samlat redan genomförda projekt och aktiviteter.

Aktivitet Tidplan
Krafttag ål (fångst, transport, kvalitetskontroll och ålyngelutsättningar) 2015–2017
Värnområden, utredning av nytt område i Trollhättan Kvartal 4 2016
Rovfågelinventering Genomförs årligen, påbörjades 2013
Åtgärdsutredning Lule älv.
Samverkansprojekt med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vattenmyndigheten och kommuner
2015–2017
Åtgärdsutredning Dalälven.
Samverkansprojekt med länsstyrelser, Vattenmyndigheten och kommuner
2015–2017

Genomförda aktiviteter

 • Utredning av möjliga åtgärder i Purkijaur i Lilla Luleälven. Genomfört kvartal 2 2015.
 • Utredning av möjliga åtgärder i mynningsområden Lule älv. Genomfört kvartal 2 2015.

Bra miljöval

Aktuella projekt som finansieras via fonden Bra Miljöval.

Aktivitet Tidplan
Förstudie och biologisk återställning i Säveåns biflöden i samarbete med Sportfiskarna 2015–2016
Utrivning av damm i Solbergsån (Göta älv) i samarbete med Sportfiskarna 2015–2016
Projektet LIV i nedre Dalälven.
Sker i samarbete med Länsstyrelserna Gävleborg och Uppsala. Projektet ska i första hand utreda nedre Dalälvens potential för att återfå fiskvandring från havet.
2015–2017
Restaurering av Linabäcken.
Gemensamt projekt mellan Vattenfall, Jokkmokks kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet syftar till att främja möjligheterna för fiskvandring och förbättra förutsättningarna för flodpärlmusslor i Linabäcken.
Hösten 2016


Vattenkraft och Bra miljöval

Det finns flera miljömärkningar av el. En av de med hårdast miljökrav är Bra Miljöval. Denna märkning har vi kombinerat med vår andra miljöprodukt, EPD (Environmental Production Declaration). För att få sälja el märkt med Bra Miljöval krävs en licens från Naturskyddsföreningen.

För varje såld kWh (kilowattimme) som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till Vattenfalls miljöfond. Från fonden betalas pengar ut, i samråd med Naturskyddsföreningen, till åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på naturen. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering. Fondens medel används efter samråd med Naturskyddsföringen till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Vattenfall har haft licens för försäljning av Bra Miljöval el märkt med EPD sedan 2002.

Projekt som genomförts med stöd från fonden
Bra miljöval

 • Förstudie och restaurering av Solbergsån, biflöde Göta älv. Genomfört under 2014–2015.
 • Flottledsrestaurering i Flarkån, biflöde till Luleälven. Genomfört 2014–2015.
 • Förstudie av fiskväg vid Hälltorps dämme, Göta älv. Genomfört 2014.
 • Åtgärd av vandringshinder i Valån. Genomfört 2014–2015.
 • Restaurering av nedre delen av Säveån. Genomfört 2013-2014.
 • Biotopvårdsåtgärder nedströms Olidan i Göta älv. Genomfört 2013.
 • Åtgärd av vandringshinder i Smörbäckens mynning, biflöde till Umeälven. Genomfört 2013.
 • Ålledare i biflöden till Säveån, installation av ålledare för passage av vandringshinder. Genomfört 2012.
 • Inventering av delar av Umeälven, uppstarten av Umeälvsprojektet. Genomfört 2012.
Senast uppdaterad: 2016-05-03 13:21