Exempel på miljöåtgärder

Vattenfall har under årens lopp genomfört olika fiskefrämjande åtgärder i några av våra vattenkraftverk. Arbetet har ofta skett i bred samverkan med myndigheter och fiskeintressen.

Här nedan kan du läsa mer om några av de större projekten som vi har genomfört och medverkat i.

Projekt

 • Miljöåterställning i Flarkån med medel från fonden Bra Miljöval
  Inom ramen för Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval genomförs ett projekt i Flarkån, ett större biflöde i nedre delen av Luleälven.

 • Storsatsning i Valån med medel från Bra Miljöval
  En miljon kronor från fonden Bra Miljöval satsas i västgötska Valån för att stärka beståndet av mjörnöring och öka flodpärlmusslans överlevnadsmöjligheter.

 • Fiskvandring i Vattenkraft på nytt sätt
  I ett forskningsprojekt som leds av Luleå tekniska universitet ska fiskvandring rakt över en vattenkraftsturbin studeras. Vattenfall medverkar med en halv miljon till projektet.

 • Jonsereds vattenkraftverk i Säveån
  Lokala sportfiskare uppmärksammade i början av 2000-talet att kraftiga variationer i vattenflödet hotade laxungarna i Säveån. Variationerna berodde på att vattenflödet igenom Jonsereds vattenkraftverk stängdes av automatiskt i samband med åskstörningar. Tre åtgärder genomfördes för att ändra detta med lyckat resultat.

 • Bosgårdens och Apelnäs kraftverk i Rolfsån
  I mitten av 1990-talet byggdes fisktrappor vid båda kraftverken och minimivattenföring på 300 l/s infördes. Tyvärr blev effekterna inte de förväntade och i maj 2006 gjorde Länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenfall ett försök med olika minimivattenföringar. Vinsterna blev tydliga.

 • Stornorrfors kraftverk – en av Europas modernaste fisktrappor
  Fisktrappan i Stornorrfors är en av de modernaste i Europa. Den nya fisktrappan är en del av de fiskevårdande åtgärder som Vattenfall har förbundit sig att genomföra vid dammen. Arbetet med att utveckla fisktrappan och fisket i området har skett i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Vindelälvens fiskeråd, kommunerna längs Ume älv och Vindelälven, Kammarkollegiet, enskilda fiskeintressenter, Länsstyrelsen i Västerbotten och Havs- och vattenmyndigheten.

 • Krafttag ål – en gemensam kraftsamling för att rädda ålen
  För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en nationell ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. En viktig del av återhämtningsplanen är att öka antalet ålar som levande tar sig förbi vattenkraftverken på sin väg tillbaka till havet. I mars 2010 skrevs ett avtal under med Vattenfall, E.ON, Fortum, Statkraft, Tekniska Verken, Holmen energi och Fiskeriverket. Bolagen ska enligt avtalet göra åtgärder i 11 prioriterade vattensystem. Inom fem år ska minst 40 procent av de ålar som växer upp i vattnen uppströms kraftverken nå kusten.

Senast uppdaterad: 2015-09-30 16:37