Miljön kring Hjuleberg vindkraftpark är viktig

För att miljön ska påverkas så lite som möjligt gör vi miljöstudier såväl före som under och efter byggnationen av Hjuleberg vindkraftpark.

I miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, redogörs för konsekvenserna av vindkraftparken med hänsyn till naturen, flora, fauna och landskapsbild.

Synpunkter

I arbetet med MKB:n ingår samråd, vilket innebär att myndigheter, närboende och allmänhet informeras och ges möjlighet att komma med synpunkter och på så sätt påverka innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Vi redovisar inte de inkomna synpunkterna från privatpersoner i nätversionen av MKB:n.

Ansökan om miljötillstånd och MKB för Hjuleberg vindkraftpark lämnades till Miljöprövningsdelegationen i Hallands län den 30 december 2008.

Här kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen.

Senast uppdaterad: 2014-08-12 15:56