Högabjär-Kärsås vindkraftpark

I Falkenbergs kommun har Vattenfall vindkraftparken Högabjär-Kärsås, som omfattar 12 vindkraftverk.

Fakta om projektet

Vindkraftparken omfattar 12 vindkraftverk bestående av Siemens 3,2 MW med en sammanlagd effekt på 38,4 MW. Vindkraftverken beräknas att årligen producera 98 GWh vilket motsvarar hushållsel till drygt 18.000 hem. Vindförutsättningarna är goda i området och parken bidrar med en betydande mängd förnybar el till södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

Vindkraftprojektet Högabjär-Kärsås ligger cirka 15 kilometer öster om Falkenbergs tätort, intill byn Ry. Det är nio verk placerade vid Högabjär och tre inom Kärsås. Marken arrenderas av ett flertal privata markägare.

Servicekontor

Vattenfall har etablerat ett servicekontor vid Högabjär-Kärsås, som även ansvarar för service och underhåll av Hjuleberg vindkraftpark. Fem personer, varav en serviceledare, är stationerade där på heltid. Under vissa tider är det fler än så vid kontoret.

En folder med information och karta för de båda parkerna finns till höger under rubriken Mer information. 

Projektets historia

En projektgrupp tillsattes under 2009 för att närmare undersöka markförhållanden, möjligheterna till elanslutning samt att göra vindmätningar i området för en eventuell vindkraftsatsning. Parallellt med det arbetet inleddes också tillståndsprocessen med bland annat samråd med myndigheter, närboende och allmänhet.

MKB:n, miljökonsekvensbeskrivningen, lämnades in tillsammans med tillståndsansökan, till miljöprövningsdelegationen (MPD) på länsstyrelsen i Hallands län den 15 november 2011. Länsstyrelsen fann ärendet komplett den 21 december 2012. I februari 2014 vann tillståndet laga kraft.

Vattenfall förvärvade projekt Kärsås, som ligger direkt norr om Högabjär, i oktober 2014 och har byggt dem samtidigt. Vindkraftparken fick det gemensamma namnet Högabjär-Kärsås.

Arkeologisk utgrävning

En arkeologisk utgrävning har gjorts i samband med byggnation av parken. Tre turbinpositioner (A4, B3 och B4) berördes av fornlämningar och vi har haft en tät kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöenhet gällande detta.

Förundersökningar för alla tre positionerna utfördes av Statens historiska museer samt Kula HB under slutet av april och början av maj 2015. Resultatet visade på fortsatt behov av slutundersökning/utgrävning av fynd på A4 och B3. Slutundersökningarna/utgrävningarna utfördes under maj och början av juni 2015. En kortfattad beskrivning av resultatet från utgrävningarna, skriven av arkeologen som lett arbetet, finns under rubriken Arkeologi här intill. Där finns också foton och undersökningsplan för arbetet.

Senast uppdaterad: 2017-08-30 09:00