Juktan vindkraftpark

Den 1 oktober 2014 startade vi byggandet av Juktan vindkraftpark i Sorsele kommun i Västerbotten. Projektet innebär en investering som ger förnybar el till 16 000 hushåll.

Etablerad verksamhet i området

Området är beläget vid Blaiksjön i Sorsele kommun, där vi sedan tidigare driver Juktans kraftverk. Största delen av Blaiksjön samt Blaiken har utsetts till riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Det blåser bra i området vilket är en förutsättning för att kunna etablera en vindkraftpark här.

Ytterligare fördelar med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i området, vilket innebär att platsen har en väl utbyggd infrastruktur för energiproduktion och att området redan är industripåverkat samt att det saknas permanenta närboende.

Fakta om Juktan

Antal turbiner: 9 st.
Total effekt: 29 MW 
Produktion: 82 GWh 
Hushållsel: 16 000 hem 
Höjd: 150 m
I drift:  Q4 2015
Investering: 360 miljoner SEK

Nu pågår anläggningsarbeten i Juktan

Efter vintervilan har nu byggverksamheten återupptagits i området och vi fortsätter med förstärkning av befintliga vägar, byggandet av nya vägar och gjutningar av de återstående fem fundamenten. Det är Kanonaden Entreprenad AB som ansvarar för anläggningsarbetet på plats. För första gången i Sverige väljer vi att dela upp turbinkontraktet i två delar – en för tillverkning av turbinerna (Siemens) och en för transport och installation på plats (Mammoet Wind AS).

Trafik i området – vi tar säkerheten på största allvar

Under ett stort anläggningsarbete påverkas av naturliga skäl framkomligheten längs vägarna och vi hoppas att du har överseende med det. Om du färdas i området kring Juktan och Blaiken så ber vi dig att vara extra uppmärksam och respektera gällande hastighetsbestämmelser. Det är främst de små vägarna mot Blaiken som berörs i nuläget.

Vindkraftverken transporteras från Skellefteå hamn via vägarna till Juktan under sensommaren och hösten 2015. Vi återkommer med mer information om trafiksituationen när detaljplaneringen för de tunga transporterna är klar.

Projekthistorik

Samrådsprocessen med berörda parter och allmänheten genomfördes under hösten 2009. Utifrån den gjordes justeringar av området med hänsyn till inkomna synpunkter. Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i början av sommaren 2010. Därefter gjordes ytterligare kompletteringar, tillstånd gavs och vann laga kraft 2013.

I september 2014 tog Vattenfalls styrelse beslut om att bygga Juktan vindkraftpark och arbetena på plats påbörjades i oktober. Fram till årsskiftet genomfördes skogsröjningar, vägbyggen och gjutningar av de första fundamenten, men under de kalla vintermånaderna låg verksamheten vilande.

Vattenfall satsar på vindkraft

Vattenfall arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi tar ansvar för miljö och klimat där fokus är en kraftig och långsiktig satsning på lönsam, förnybar elproduktion, både i Norden och i vår kontinentala verksamhet.

Vattenfall och folkomröstningen i Sorsele kommun

Den 26 maj 2015 lämnades ett förslag in om folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 23 § (det så kallade folkinitiativet) angående vindkraften i Sorsele kommun. Till förslaget fanns även namnunderskrifter av minst 10 procent av röstberättigade kommuninvånare.

Den 30 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning ska genomföras och den 11 januari 2016 beslutades om all formalia kring detta. Folkinitiativets frågeställning lyder ”Ska Sorsele kommun tillåta nya vindkraftsparker utöver de befintliga på Blaiken?” Folkomröstningen genomförs söndag den 20 mars.

I Sorsele kommun bygger vi just nu Juktan vindkraftpark som kommer att invigas under året. Vi undersöker också möjligheterna att förverkliga projektet Sandselehöjderna. Vår förhoppning är att detta projekt ska få en chans att gå vidare i tillståndsprocessen och tillföra bygden den lokala nyttan och den förnybara energin som efterfrågas. Vi hoppas att kommuninvånarna ser möjligheterna i ytterligare vindkraftetableringar och därför tar chansen att påverka valutgången.

Vindkraft och närboende

I den opinionsundersökning som genomfördes bland 300 närboende 2014 så visar det sig att 16 procent var mycket positiva och 30 procent ganska positiva. Endast 9 procent var mycket negativa och 9 procent ganska negativa.

Annonseringar i SorseleAktuellt

Eftersom vi noterat att det cirkulerar en hel del felaktigheter gällande vindkraft i olika forum så vill vi förtydliga det som gäller utifrån vårt perspektiv. Annonserna som redan publicerats hittar du här intill, under rubriken Annonser i SorseleAktuellt.

Ytterligare aktiviteter planeras och vi uppdaterar sidan eftersom.

Aktuellt från Näringslivsträff den 27 januari

Vi genomförde en informationsträff i Sorsele med fokus på affärsmöjligheter för det lokala näringslivet om vindkraftparken blir av. Träffen var mycket välbesökt med ett 60-tal besökare. Efter träffen har vi ombetts förtydliga oss om var vårt servicekontor för 15 serviceteknikerna är tänkt att etableras: Förutsatt att de 100 vindkraftverken byggs så kommer servicekontoret att etableras inom Sorsele kommun.

Relaterad information

Vindkraftprojekt Sandselehöjderna

Senast uppdaterad: 2016-02-23 11:18