Miljö och Lillgrund

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjordes i samband med tillståndsprövningen för Lillgrund vindkraftpark, bland annat för att säkerställa att miljöpåverkan är begränsad.

I MKB:n undersöktes exempelvis olika sträckningar för kabeldragning för att finna den lösning som ger minst miljöpåverkan. Påverkan på fåglar, fisk, flora och fauna samt människor har också undersökts före, under och efter byggtiden. Detta sker med hjälp av till exempel inventeringar, visualiseringar och beräkningar av ljud och magnetfält.

Miljöpåverkan var som störst under själva byggskedet. Bland annat påverkades havsbotten av grävarbeten och muddringen för fundamenten gav upphov till sedimentspill. Studier visar dock att bottenflora och -fauna inte har påverkats och att mängden muddermassor låg under den tillåtna mängden.

Limhamnströskeln och vattengenomströmningen genom Öresund är av riksintresse för naturvården. Undersökningar och modelleringar som gjordes i samband med tillståndsprövningen av Lillgrund vindkraftpark visar att genomströmningen av vatten inte påverkas negativt. Fiskeriverkets senaste rapport visar också att Lillgrund inte har någon skrämseleffekt på fisk och att förekomsten av vissa fiskarter till och med har ökat i antal nära vindkrafttornen.

Kontrollprogram för Lillgrund

För att säkra att ingen skadlig påverkan på miljön sker genomförs ett antal kontrollprogram som godkänts av länsstyrelsen. Kontrollprogrammen ger också viktig kunskap som kan tillvaratas nästa gång en havsbaserad vindkraftpark ska byggas.

Kontrollprogrammen omfattar:

  • Flora och fauna
  • Fisk
  • Fågel
  • Sedimentspill
  • Påverkan på stränder
  • Ljud

Här kan du ladda ner våra rapporter:

Ljud

Ljudmätning Bunkeflostrand (PDF 5,2 MB)

Påverkan på stränder

Besiktning av stränder 2008 (PDF 10,3 MB)

Fisk

Kontrollprogram för fiske, årsrapport 2008 (PDF 2,1 MB)

Kontrollprogram för fiske (PDF 42 kB)

Lillgrund fiskundersökning baslinjerapport (PDF 42 kB)

Vindkraftens inverkan på fisklivet i Kalmarsund (PDF 358 kB)

Fladdermöss

Fladdermöss vid Lillgrund (492 kB)

Flora och fauna

Kontrollprogram marin flora och fauna (PDF 138 kB)

Fågel

Fåglarna vid Lillgrund, rapport efter 1 års drift (PDF 9,3 MB)

Kontrollprogram fågel (PDF 37 kB) 

Fåglarna vid Lillgrund (PDF 13,6 MB)

Hur påverkas fåglarna vid Lillgrund? (PDF 392 kB)

Vindkraftens inverkan på fågellivet i Kalmarsund (PDF 7,8 MB)

Musslor

Musselundersökning, oktober 2006 (PDF 161 kB)

Musselundersökning, juli 2006 (PDF 160 kB)

Musselundersökning, maj 2006 (PDF 151 kB)

Sedimentspill

Mätning av sedimentspill, juni 2006 (PDF 510 kB)

Ålgräs

Ålgräsundersökning, juni 2007 (PDF 642 kB)

Ålgräsundersökning, september 2006 (PDF 1,2 MB)

Ålgräsundersökning, maj-juni 2006 (PDF 567 kB)

Senast uppdaterad: 2014-01-29 12:38