Forsmark vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet att etablera en vindkraftpark vid Biotestsjön i Forsmark eftersom sannolikheten att få tillstånd för en vindpark i området var mycket liten. 

Invändningarna mot projektet berörde riskerna för havsörnsbeståndet i Forsmark.

Forsmark

Under 2007 började Vattenfall undersöka möjligheterna för en vindkraftpark vid Biotestsjön, intill Forsmarks kärnkraftverk, då både vindförhållanden och elanslutning visade sig vara optimala. Området var även utpekat som riksintresse för vindkraft och hade sedan tidigare en storskalig elproduktion och infrastruktur.

Liten chans att få tillstånd i områden med rovfågel

På senare tid har rättspraxis för tillstånd enligt miljöbalken ytterligare skärpts. Det innebär att det blivit allt svårare att få tillstånd att bygga vindkraft i områden där det förekommer rovfågel. Därför valde Vattenfall att lägga ner vindkraftprojektet i Forsmark under 2013.

Studier av havsörnar vid Biotestsjön

Vattenfall initierade och genomförde två helårsstudier vid Biotestsjön för att bättre förstå havsörnarnas flygbeteende och därmed kunna bedöma risken för påverkan på havsörnspopulationen.

För att få ytterligare klarhet och för att säkra de tidigare resultaten beslöt Vattenfall att genomföra en tredje örnstudie. Den studien är ännu inte avslutat men Vattenfall kommer att slutföra havsörnstudien i Forsmark trots att vindkraftprojektet läggs ner.

Resultaten från Vattenfalls studier visade att vindkraft och havsörnar kan samexistera i Forsmark.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet Forsmark vindkraftpark. Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2013-10-29 10:48