Mästermyr vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet att etablera en vindkraftpark i Mästermyr på Gotland efter avslag om miljötillstånd från Mark- och miljööverdomstolen.

Invändningarna mot projektet berörde riskerna för kungs- och havsörnarna i området och att Mästermyr inte uppfyller kravet om en lämplig lokalisering.

Mästermyr

Vattenfall började undersöka möjligheterna för en vindkraftpark i Mästermyr, väster om Hemse på Gotland, 2008 då vindförhållanden, elanslutning, infrastruktur och avstånd till bebyggelse visade sig vara bra.

Avslag från Mark- och miljööverdomstolen

Länsstyrelsen i Gotlands län gav tillstånd till tio vindkraftverk men beslutet överklagades till sista instans.

I början av 2012 avslog Mark- och miljööverdomstolen Vattenfalls ansökan och hänvisade till förekomsten av kungs- och havsörn i området. De ansåg inte heller att Mästermyr uppfyller kravet på en lämplig lokalisering av vindkraftpark enligt 2 kapitel 6 § miljöbalken.

Historik om projektet Mästermyr vindkraftpark

2008 Vattenfall började undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i Mästermyr.

2010 Miljöprövningsdelegationen gav sitt tillstånd att bygga en vindkraftpark med tio vindkraftverk på Mästermyr.

Beslutet överklagades av Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet, Naturskyddsföreningen och Gotlands Ornitologiska Förening. De hänvisade till ett rikt fågelliv och en unik landskapsbild.

2011 Mark- och miljödomstolen avslog samtliga överklaganden. I domen slogs det fast att området var utpekat som riksintresse för vindbruk och att fågellivet i området inte påverkades på ett avgörande sätt av vindkraftverken.

Domen överklagades och Mark- och miljööverdomstolen övertog hanteringen av ärendet.

2012 Mark- och miljööverdomstolen beslutade att avslå ansökan om miljötillstånd.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet Mästermyr vindkraftverk. Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2013-10-28 17:40