Projekt Tritteboda vindkraftpark

Vattenfall återkallar tillståndsansökan och lägger ned projekt Tritteboda vindkraftpark.

I mars 2009 beslutade Vattenfall att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i ett kuperat skogs- och jordbruksområde som ligger cirka 8 km nordost om Lammhult och 15 km söder om Sävsjö. I december 2011 lämnade Vattenfall in en tillståndsansökan till länsstyrelsen i Östergötland. Våren 2013 inkom det en kompletteringsbegäran från länsstyrelsen. Därefter inkom det ytterligare en kompletteringsbegäran från länsstyrelsen under hösten 2013.

Parallellt har insamlandet av vinddata med sodarutrustning fortgått. Till våren 2014 planerades det att resa en permanent vindmätningsmast i området.

En etablering i Tritteboda är strid med försvarsmaktens intressen

I slutet av 2013 erhöll Vattenfall ett avslag på den flyghindersanmälan som lämnats in till Försvarsmakten för uppsättning av en vindmätningsmast i aktuellt område. Motiveringen var att masten överskred rådande höjdrestriktioner. Eftersom Vattenfall under tidig utredningsfas och under samrådsprocess erhållit skriftliga svar från Försvarsmakten att de inte hade några erinringar emot vindkraftverk med totalhöjder upp till 200 meter i Tritteboda så föranledde avslaget en förnyad dialog med Försvarsmakten under januari 2014.

Den samlade bedömningen och översynen från Försvarsmakten är att den ansökta vindkraftetableringen utgör ett allvarligt hinder för flygsäkerheten och verksamheten på Hagshult flygplats. Därmed ser Vattenfall inga möjligheter att inom överskådlig framtid etablera en modern vindkraftpark i Tritteboda och återkallar följaktligen inlämnad tillståndsansökan.

Tack

Vi beklagar att vi behöver avsluta projektet, särskilt med tanke på det positiva mottagande som kommunen, lokalt näringsliv och allmänheten visat för våra vindkraftplaner i området.

Vattenfalls intensiva klimatarbete fortsätter i andra vindkraftprojekt i både Sverige och övriga Europa där Vattenfall är verksam.

Senast uppdaterad: 2013-10-29 09:56