Miljön vid Trolleboda

För att miljön ska påverkas så lite som möjligt gör vi miljöstudier såväl före som under och efter byggnationen av vindkraftparken. 

Miljöstudier före, under och efter byggnation

Alla intressen vägs samman inför planeringen av en vindkraftpark. Stor hänsyn tas till flora och fauna, friluftsliv, kulturmiljö, sjöfart och fiske och till de boende i området. Vi drar nytta av erfarenheter från andra havsbaserade vindkraftparker och av de forskningsstudier som görs på dessa platser.

Ljud från vindkraftverken

Myndigheterna har stränga krav när det gäller ljud från vindkraftverken. På det här avståndet från land är det svårt att urskilja ljudet från vindkraftverken på grund av ljud från vågor, vind, trafik och människor.

Sediment

Under byggnationen kan bottensediment röras upp. Sådana arbeten sker dels i anslutning till varje enskilt fundament, dels i anslutning till nergrävning av kablar. Uppgrumlade material kommer att spädas med eventuella undervattensströmmar samtidigt som det sedimenterar tillbaka till bottnen.

Sedimenterat material kan förändra förhållandena för bottnens flora och fauna. Det påverkade området blir begränsat och uppgrumling och sedimentation kan även ske naturligt, i synnerhet på grunt vatten vid sjögång. Forskning visar att effekterna av grumligt vatten oftast är små och snabbt övergående. Vattnet återhämtar sig snabbt.

Vid Trolleboda har vi undersökt den aktuella bottnens flora och fauna för att ta reda på om det finns några arter som är särskilt känsliga eller skyddsvärda.

Fiskar och sälar

Erfarenheter visar att kraftverkens fundament blir ett slags konstgjorda rev där fiskar, alger och ryggradslösa djur trivs. De koloniseras snabbt och skapar hela samhällen av marint liv. Musslor på och i närheten av verken kan till och med ha det bättre ur näringssynpunkt än musslor långt från verken.

Buller och vibrationer från arbetsfartyg och grundläggningsarbeten kan skrämma fisk och däggdjur. Men eftersom byggnationen pågår under en begränsad tid bedöms risken som liten.

Fisk kan höra ljuden från vindkraftverken, men enligt forskningsrapporter påverkas de troligtvis inte i någon större utsträckning. De studier som gjorts visar att vissa fiskarter med simblåsa kan reagera på ljud i fundamentens omedelbara närhet, där ljudet är som högst, och att de då undviker detta område.

Fiskeriverket genomför ett forskningsprojekt som syftar till att fastställa om och hur ålens vandringsvägar påverkas av vindkraftparkerna i södra Kalmarsund. En förstudie har genomförts.

Sälar har god hörsel för högfrekventa ljud, men uppfattar knappast frekvenser under 1000 Hz. Man tror därför att de endast hör ljud från ett vindkraftverk om de befinner sig i dess omedelbara närhet. Sälar har god förmåga att vänja sig vid fasta installationer, vilket de stora sällokalerna vid fyrarna i Kattegat och Skagerack visar.

Fåglar

Kalmarsund är ett fågeltätt område. Omkring tre miljoner flyttfåglar beräknas passera varje vår och höst. Studier visar att det är ytterst få sjöfåglar som krockar med verken. Fåglar har god syn, relativt god hörsel och god navigeringsförmåga. När fåglar närmar sig en vindkraftpark ändrar de i regel riktning och flyger vid sidan om parken. Luftledningar och vägtrafiken utgör ett större hot mot fågellivet. Vi har genomfört en studie om fågelflyttningen och dess omfattning i Trollebodaområdet.

Landskapsbild och kulturmiljö

Naturförutsättningar och den kulturhistoriska utvecklingen ger landskapet dess regionala karaktärsdrag. Upplevelsen om vad som är värdefullt i ett landskap varierar över tiden och mellan olika individer. Vi har arbetat med att anpassa vindkraftparkens utformning utifrån vissa utsiktspunkter för att minska den visuella störningen. Vi har också genomfört en studie för att bedöma vindkraftparkens påverkan på ett antal kulturmiljöer i det berörda området.

Återanvändning

En vindkraftanläggning beräknas ha en livslängd på cirka 20 år. Då verket har tjänat ut, eller när det ska bytas ut, kan så gott som alla delar återvinnas. När platsen inte längre ska användas för vindkraft kan platsen återställas helt. Miljöpåverkan för att avveckla en vindkraftpark är ungefär likadan som för att anlägga den.

Senast uppdaterad: 2013-12-18 11:39