Vindkraftprojekt Blakliden och Fäbodberget

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

14 mars
Under två dagar samlades kommuner och branschaktörer i Åsele, inbjudna av Vindkraftcentrum och Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNF). Syftet med konferensen var bl a att belysa lokalt/regionalt värdeskapande i samband med vindkraftsinvesteringar. Vi berättade om hur Vattenfall jobbat med de här frågorna i samband med upphandling och uppstart av byggnationerna i Åsele och Lycksele kommuner. Samtidigt offentliggjordes också att samarbetet med Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen Norr) nu är helt klart och att den nya modellen för utvecklingsmedel från vindkraften gått in i nästa fas. Mer information kommer att publiceras om detta efter hand och vi kommer också att besöka närliggande byar för fortsatt dialog.

4 mars
Det är fortfarande vinteruppehåll på våra byggarbetsplatser men planeringen är i full gång inför den stundande uppstarten i maj. Se den senaste uppdateringarna om hur långt arbetena kommit:
Uppdatering Blakliden (PDF 367 kB)
Uppdatering Fäbodberget (PDF 332 kB)

4 februari
I samband med att Winterwind arrangerades i Umeå 4-6 februari var vi värd för den field-trip som alltid inleder den återkommande konferensen i norra Sverige. Denna gång besöktes Stornorrfors kraftverk vid Ume älv och därefter servicekontoret i Fredrika där fokus låg på det vindkraftskluster som växer fram i detta område (Stor-Rotliden, Blakliden, Fäbodberget och Vargträsk). Syftet med denna årliga konferens är kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte gällande vindkraft i kallt klimat.

12 december 2018
Vintern har kommit relativt sent till området vilket har gjort att vi kunnat fortsätta anläggningsarbetet lite längre.
– Vi har nu snart den första byggsäsongen bakom oss och arbetena har i stort löpt enligt plan. Inom kort kommer vi att göra vinteruppehåll på båda byggplatserna för att sen återuppta arbetena igen till våren. Här ser ni några illustrationer på hur långt vi har hunnit på respektive site, rapporterar Kristoffer Arnqvist.
Illustration Blakliden (PDF 367 kB)
Illustration Fäbodberget (PDF 331 kB)

1 december 2018
Vindkraftens möjligheter – ett framtida yrkesval? Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer om vindkraft.

23 november 2018
Åsele Näringslivsstiftelse arrangerade för första gången en egen näringslivsdag med efterföljande bankett. Vi fanns förstås med på dagsprogrammet då miniseminarier hölls för alla intresserade och där vårt projekt presenterades. Parallellt med detta hölls också en separat aktivitet för skolungdomar för att peka på allt spännande som händer inom vindkraftsbranschen och att branschen sammantaget har ett stort behov av att rekrytera medarbetare i framtiden. Det här var verkligen ett bra initiativ från Åsele och vi hade en riktigt givande dag på plats.

1 juli till 5 november 2018
Sedan i somras är den första byggsäsongen i full gång på byggplatserna Blakliden och Granliden samt Fäbodberget södra och norra. Arbetena har i stort sett gått enligt plan och infrastrukturen växer fram och dag för dag. 

Status och planering för Blakliden:

 • 75 % av alla befintliga vägar och 10 % av alla nya vägar är i dagsläget färdiga och vi arbetar för närvarande på cirka hälften av alla kranplaner.
 • Vårt mål är att färdigställa alla vägar och alla kranplaner fram till december. Vi har därefter ett vinteruppehåll till 1 maj då inga aktiviteter kommer att pågå på site.
 • Under 2019 ligger fokus på att bygga alla fundament.
 • Under 2020-21 byggs elnät och transformatorstationer.
 • Vindkraftverken kommer att resas, installeras och idrifttas under 2021.

Status och planering för Fäbodberget:

 • Alla aktiviteter är just nu koncentrerade till Fäbodberget Södra. 75 % av de befintliga vägarna och ca 15 % av de nya vägarna är färdigställda. Vi jobbar också på ett fåtal kranplaner.
 • Vårt mål är att göra alla vägar på Fäbodberget Södra helt färdiga fram till december och att påbörja en liten sträcka av vägen in på Fäbodberget Norra. Vi har därefter ett vinteruppehåll fram till 1 maj.
 • Under 2019 är planen att göra färdigt vägarna på Fäbodberget Norra, alla kranplaner på Fäbodberget Södra och Norra samt också lägga ned kabel.
 • Under 2020-21 byggs elnät och transformatorstationer.
 • Vindkraftverken kommer att resas, installeras och idrifttas under 2021.

29 maj 2018
I samband med den stora vindkraftskonferensen ”Energivärlden – tema vindkraft” offentliggjorde vi avsiktsförklaringen med den nya modellen för stöd till lokal utveckling. Detta är ett samarbete mellan Vattenfall och Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen i Norr). Vindkraftcentrum har varit ett stort stöd i detta arbete för att forma en hållbar modell som inte bara riktar sig till lokala föreningslivet utan nu också det lokala näringslivet. Vi kommer att berätta mer om detaljerna till hösten.

Läs pressmeddelandet om avsiktsförklaringen med Garantia

24 maj 2018
Ett stort informationsmöte för allmänhet, kommuner och media arrangerades i Åsele för att berätta mer om det positiva beslutet om byggandet av dom två vindkraftsanläggningarna. Medverkanden från Vattenfall, våra partners Vestas och PKA samt kunden Norsk Hydro.

18 maj 2018
Ett företagarmöte arrangerades på Åsele Wärdshus för att presentera de över 100 företag som registrerat sig för att bli matchningsbara för vår tänkta anläggningsentreprenör Peab. Vattenfall ser positivt på att lokala och regionala företag ser affärsmöjligheter under de kommande åren då vindkraftsanläggningarna byggs. Mycket positivt med det stora intresset från näringslivet och all den hjälp som vi fått för att nå ut med detta genom kommunernas näringslivsfunktioner.

16 maj 2018
Efter många års projektutveckling – nu börjar bygget av vindkraftsparkerna Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 vindkraftverk. När de tas i drift 2021/22 blir Blakliden och Fäbodberget Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark och också en av de största i Sverige. Den totala investeringen uppgår till 3,5 miljarder SEK.

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med Vestas och, efter att bankfinansiering är på plats, ett tjugoårigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att ytterligare stärka projektet finns ett partnerskap mellan Vattenfall, Vestas och det danska pensionsbolaget PKA.

Detta är en mycket komplex affär som är unik i sitt slag som tydligt bidrar till vår fossilfria framtid. Läs mer i pressmeddelandet.

4 maj 2018
Vi fortsätter med vissa förberedande arbeten som innebär något ökad trafik längs aktuella vägar. Arbetena beräknas pågå fram till sommaren.

Vi har nu också lämnat in bygganmälan för respektive vindkraftsanläggning som ytterligare en del i våra förberedelser.

Vattenfall planerar att påbörja byggnation i sommar och slutföra byggnationsfasen år 2021/2022, i linje med nuvarande tillstånd. Det här är ett mycket stort byggprojekt med en komplicerad elnätanslutning och för att redan nu förbereda för och minimera riskerna kopplade till förseningar har ansökningar om förlängd igångsättningstid lämnats in. För Fäbodberget skulle en godkänd förlängning även kunna göra att rensningen av verk under 2021 kunde göras mindre intensivt, med fördelar ur ett generellt riskperspektiv.

19 april 2018
Vi kommer nu att lämna in bygganmälan för respektive vindkraftsanläggning som ytterligare en del i våra förberedelser. Blakliden och Fäbodberget är på god väg att förverkligas men det slutliga investeringsbeslutet dröjer ännu en tid.

28 februari 2018
Med anledning av det planerade vindkraftsprojektet Blakliden påbörjar vi vissa förberedande arbeten i området, bland annat plogning av vägar och trädfällning.

För mer information om förberedelserna
Kristoffer Arnqvist, 070-557 09 46.

Pågående och kommande upphandling

Vattenfall kommer att upphandla på affärsmässiga grunder enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Vi har nu tillsammans med Vindkraftcentrum lanserat en databas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Vi har också anordnat träffar med lokala företagare, senast i Lycksele och Fredrika, för att förklara upphandlingsprocessen, inklusive krav och möjligheter. Ett viktigt inslag är också förmedlande av kontakter, bland annat genom träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten och lokala/regionala företagare. Vi planerar för ytterligare informationsmöten med det lokala och regionala näringslivet under våren.

Sammanhållet projekt

I och med att vindkraftsprojekten Blakliden och Fäbodberget i dag har samma tidplan och samma anslutningspunkt för elnätet har projekten slagits ihop till ett sammanhållet projekt. Detta innebär dels att den pågående upphandlingen av vindkraftverk görs samtidigt för båda projekten och dels att samordningen kring elnätsanslutning effektiviseras. Detta tillsammans med den kommande upphandlingen av anläggningsarbeten gör att stora synergieffekter uppnås.

Enligt den ursprungliga tidplanen var ambitionen att ingå ett anslutningsavtal med Vattenfall Eldistribution under våren 2017. På grund av den rådande osäkerheten gällande det framtida utformandet av elcertifikatsystemet har Vattenfall valt att skjuta på tidpunkten för undertecknandet till slutet av 2017. I övrigt kvarstår tidplanen som tidigare.

Området för vindkraftsparkerna

 • Blakliden med upp till 50 vindkraftverk i Åsele kommun.
 • Fäbodberget med upp till 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.

Totalt blir den installerade effekten 353 MW och det motsvarar förnybar hushållsel till drygt 220 000 hem, då vindkraftsanläggningarna byggs med 4,2 MW vindkraftverk.

Varför just här?

Platserna har många fördelar, först och främst att det blåser bra, vilket visar sig i våra vindmätningar som pågått sedan 2009. Våra studier visar också att projekten har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i närområdet.

Tillståndsprocess

Resan fram till ett tillstånd att få uppföra en vindkraftpark är ofta lång och väldigt komplex. Under samrådsfasen möter vi olika intressenter och samlar in synpunkter som sedan vägs in i miljökonsekvensbeskrivningen och slutligen vår tillståndsansökan.

 • Lagakraftvunnet tillstånd för Blakliden hösten 2015.
 • Lagakraftvunnet tillstånd för Fäbodberget hösten 2016.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Vindkraft i närheten

Juktan vindkraftpark

Stor-Rotliden vindkraftpark

Senast uppdaterad: 2019-04-16 09:18