Blakliden och Fäbodberget

Vattenfall undersöker möjligheten att etablera vindkraft på bergen Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner.

Pågående och kommande upphandling

Vattenfall kommer att upphandla på affärsmässiga grunder enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Vi har nu tillsammans med Vindkraftcentrum lanserat en databas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Vi har också anordnat träffar med lokala företagare, senast i Lycksele och Fredrika, för att förklara upphandlingsprocessen, inklusive krav och möjligheter. Ett viktigt inslag är också förmedlande av kontakter, bland annat genom träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten och lokala/regionala företagare. Vi planerar för ytterligare informationsmöten med det lokala och regionala näringslivet under hösten och vintern.

Givande företagsträffar i Västerbottens inland

I september och oktober har vi träffat företagare, kommunrepresentanter och organisationer från ett flertal Västerbottenskommuner i Lycksele, Fredrika och Åsele. Vi ville med dessa träffar synliggöra affärsmöjligheterna som följer med våra vindkraftsetableringar samt hur vi ser på lokalt och regionalt innehåll i våra upphandlingar.

Under den närmaste tiden vill vi nå ut till så många företag som möjligt och göra dem uppmärksamma på att upphandlingarna påbörjats och att vi gärna ser att de anmäler sitt intresse för att sammanföras med de huvudleverantörer som senare väljs ut. Om vi får ett slutligt investeringsbeslut för projektet så har vi vunnit mycket tid genom dessa förberedelser.

Se presentationen från företagsträffarna (PDF 816 kB)

Sammanhållet projekt

I och med att vindkraftsprojekten Blakliden och Fäbodberget i dag har samma tidplan och samma anslutningspunkt för elnätet har projekten slagits ihop till ett sammanhållet projekt. Detta innebär dels att den pågående upphandlingen av vindkraftverk görs samtidigt för båda projekten och dels att samordningen kring elnätsanslutning effektiviseras. Detta tillsammans med den kommande upphandlingen av anläggningsarbeten gör att stora synergieffekter uppnås.

Enligt den ursprungliga tidplanen var ambitionen att ingå ett anslutningsavtal med Vattenfall Eldistribution under våren 2017. På grund av den rådande osäkerheten gällande det framtida utformandet av elcertifikatsystemet har Vattenfall valt att skjuta på tidpunkten för undertecknandet till slutet av 2017. I övrigt kvarstår tidplanen som tidigare.

Området för de tilltänkta vindkraftparkerna

  • Fäbodberget med upp till 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.
  • Blakliden med upp till 50 vindkraftverk i Åsele kommun.

Tillsammans kan den installerade effekten bli drygt 300 MW och det motsvarar förnybar hushållsel till drygt 200 000 hem, om parkerna byggs med 3 MW vindkraftverk.

Varför just här?

Platserna har många fördelar, först och främst att det blåser bra, vilket visar sig i våra vindmätningar som pågått sedan 2009. Våra studier visar också att projekten har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i närområdet.

Tillståndsprocess

Resan fram till ett tillstånd att få uppföra en vindkraftpark är ofta lång och väldigt komplex. Under samrådsfasen möter vi olika intressenter och samlar in synpunkter som sedan vägs in i miljökonsekvensbeskrivningen och slutligen vår tillståndsansökan.

  • Lagakraftvunnet tillstånd för Blakliden hösten 2015.
  • Lagakraftvunnet tillstånd för Fäbodberget hösten 2016.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Vindkraft i närheten

Juktan vindkraftpark

Stor-Rotliden vindkraftpark

Senast uppdaterad: 2017-10-26 13:49