Blakliden och Fäbodberget

Vattenfall undersöker möjligheten att etablera vindkraft på bergen Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner.

I och med att vindkraftsprojekten Blakliden och Fäbodberget i dag har samma tidplan och samma anslutningspunkt för elnätet har projekten slagits ihop till ett sammanhållet projekt. Detta innebär dels att den pågående upphandlingen av vindkraftverk görs samtidigt för båda projekten och dels att samordningen kring elnätsanslutning effektiviseras. Detta tillsammans med den kommande upphandlingen av anläggningsarbeten gör att stora synergieffekter uppnås.

Enligt den ursprungliga tidplanen var ambitionen att ingå ett anslutningsavtal med Vattenfall Eldistribution under våren 2017. På grund av den rådande osäkerheten gällande det framtida utformandet av elcertifikatsystemet har Vattenfall valt att skjuta på tidpunkten för undertecknandet till slutet av 2017. I övrigt kvarstår tidplanen som tidigare.

Området för de tilltänkta vindkraftparkerna

  • Fäbodberget med upp till 40 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.
  • Blakliden med upp till 50 vindkraftverk i Åsele kommun.

Tillsammans kan den installerade effekten bli cirka 300 MW och det motsvarar förnybar hushållsel till drygt 170 000 hem om parkerna byggs med 3 MW vindkraftverk.

Varför just här?

Platserna har många fördelar, först och främst att det blåser bra, vilket visar sig i våra vindmätningar som pågått sedan 2009. Våra studier visar också att projekten har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i närområdet.

Tillståndsprocess

Resan fram till ett tillstånd att få uppföra en vindkraftpark är ofta lång och väldigt komplex. Under samrådsfasen möter vi olika intressenter och samlar in synpunkter som sedan vägs in i miljökonsekvensbeskrivningen och slutligen vår tillståndsansökan.

  • Lagakraftvunnet tillstånd för Blakliden hösten 2015.
  • Lagakraftvunnet tillstånd för Fäbodberget hösten 2016.

Pågående och kommande upphandling

Vattenfall kommer att upphandla på affärsmässiga grunder, enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling.

Vi kommer senare att tillsammans med Vindkraftcentrum bygga upp en databas med lokala företagare samt anordna träffar med lokala företagare för att förklara processen, inklusive krav och möjligheter. Ett viktigt inslag är också förmedlande av kontakter, bland annat genom träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten och lokala företagare.

Ett flertal informationsmöten med det lokala och regionala näringslivet planeras att hållas under året.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Vindkraft i närheten

Juktan vindkraftpark

Stor-Rotliden vindkraftpark

Senast uppdaterad: 2017-07-13 08:41