Vindkraftprojekt Boarp och Stigared

Nordväst om Köttkulla i Ulricehamns kommun har Vattenfall undersökt möjligheten att etablera en vindkraftpark i många år. Nu har Ulricehamns kommun beslutat att avstyrka de båda vindkraftsprojekten och därmed kommer Vattenfalls vindkraftsverksamhet att lämna kommunen.

Kartan visar de vindkraftsområden där projekten Boarp och Stigared var tänkta att etableras. Se kartan i större format (PDF 1 MB)

Avstyrkan av vindkraftsprojekten

Vattenfalls vindkraftsprojekt Boarp och Stigared avstyrktes av Ulricehamn kommun den 22 november 2018. Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen kommer därmed att avslå ärendena utan att få möjlighet att bedöma vindkraftsprojektens lämplighet enligt Miljöbalken.

Nedläggning av vindkraftsprojekt Boarp och Stigared

Det är med stor besvikelse som Vattenfalls vindkraftsverksamhet nu lämnar Ulricehamns kommun. I dagsläget ser vi ingen annan väg framåt och oavsett vad som händer i framtiden så krävs en omstart. Om tillfälle ges får vi ta ny ställning till de nya förutsättningarna.

Dialog med närboende och andra intressenter

Under alla dessa år som Vattenfall har verkat i kommunen har vi haft en god dialog med såväl kommunen som närboende och andra intressenter till projektområdet. Vi har lyckats skapa många goda relationer och fått många värdefulla råd längs vägen som vi bär med oss i vårt fortsatta arbete.

Vårt mål är att vi tillsammans med våra kunder ska kunna leva ett klimatsmartare liv, fritt från fossila bränslen, inom en generation. Vi kommer därför att fortsätta våra satsningar på vindkraft i andra kommuner runt om i Sverige med, som alltid, största möjliga hänsyn till människor och miljö. Vi har höga ambitioner och genom goda samarbeten bidar vi tillsammans till målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Med våra vindkraftsinvesteringar följer också lokala och regionala arbetstillfällen, unika affärsmöjligheter och samarbeten samt en positiv utveckling av bygden. Synergieffekter som är väl värda att påminna om.

Fakta om projektet

  • I maj 2018 skickade Vattenfall in nya yrkanden till länsstyrelsen med max 17 vindkraftverk totalt för de båda projekten samt en totalhöjd på 220 meter. Avståndet till närboende utökades till 850 meter. Ursprunget var 25+8 vindkraftverk för båda projekten, 240 meter i totalhöjd samt 750 meter till närboende.
  • Inventeringar av bland annat naturvärden, fladdermöss, kungsörn, skogsfågel, smålom och kulturmiljö har genomförts.
  • Området är utpekat som riksintresse för vindbruk och är prioriterat för vindkraft i Ulricehamn kommuns vindbruksplan.
  • Vindmätningar har genomförts 2010–2011. Samråd har genomförts 2014 och 2016.
  • Ulricehamns kommun fattade i januari 2016 beslut i kommunfullmäktige som ger möjlighet till individuella bedömningar i höjdfrågan för vindkraftverk.
  • Vattenfall lämnade in tillståndsansökan 14 mars 2017.
  • Vattenfall förvärvade i juni 2017 projekt Stigared från Millcreek Wind AB. Tillståndsansökan för Stigaredprojektet lämnades in till länsstyrelsen samma månad 2017.
Senast uppdaterad: 2018-12-12 14:33