Projekt Boarp och Stigared vindkraftpark

Nordväst om Köttkulla i Ulricehamns kommun undersöker Vattenfall möjligheten att etablera en vindkraftpark.

Kartan visar vindkraftsområden med mera för projekten Boarp och Stigared. Se kartan i större format (PDF 1 MB)

Vattenfall arbetar med de båda projekten Boarp och Stigared som en vindkraftpark fast med olika tillstånd. Projektet Stigared förvärvades av Vattenfall i juni 2017 från Millcreek Wind AB.

Ansökan om tillstånd

Vattenfall Vindkraft Sverige AB lämnade den 14 mars 2017 in ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk för projektet Boarp i Ulricehamn kommun, Västra Götalands län. Därefter gjordes ett antal kompletteringar till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland och dessa lämnades in den 29 september 2017. Efter att ansökan kungjordes i november så gick ärendet ut på remiss. Vattenfall har sedan arbetat vidare med att bemöta inkomna remissyttranden i Boarp projektet. Alla inkomna yttranden och Vattenfalls bemötanden kommer att ligga till grund för beslut hos Miljöprövningsdelegationen. Både ansökan, kompletteringar, remisser och Vattenfalls bemötanden är offentliga handlingar som kan begäras ut.

Tillståndsansökan för Stigared projektet lämnades in till länsstyrelsen i juni månad 2017 av Millcreek Wind AB. Under hösten 2017 arbetade Vattenfall vidare med kompletteringar i projektet och i april 2018 ansåg länsstyrelsen att ansökan var komplett och kungjorde ärendet. Ärendet har nu varit ute på remiss och därmed får Vattenfall möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

Ändrade yrkanden

Den 17 maj 2018 skickade Vattenfall in nya yrkanden till länsstyrelsen. Vi ändar våra yrkanden till max 17 vindkraftverk totalt för de båda projekten samt sänker totalhöjden till 220 meter. Vi utökar dessutom avståndet till närboende till 850 meter. Ursprunget var 25+8 vindkraftverk för båda projekten, 240 meter i totalhöjd samt 750 meter till närboende.

Med dessa förändringar tar vi ytterligare hänsyn till närboende och miljön i området och visar att vi är lyhörda för såväl kommunens som närboendes synpunkter genom att anpassa projekten i större utsträckning till förhållandena på platsen.

Kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken

För att prövningsmyndigheten ska kunna ge tillstånd krävs att den berörda kommunen tillstyrker etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.

Om kommunen väljer att tillstyrka projekten är det sedan upp till Miljöprövningsdelegationen att besluta om etableringen kan tillåtas enligt miljöbalkens regler.

Fortsatt dialog med närboende och andra intressenter

Vi är inne i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner med kungörelse, eventuella kompletteringar, remisser och kommande beslut som kan överklagas. När besluten kommer vet vi inte i dagsläget.

Under hösten 2017 har Vattenfall funnits på plats i Grönahögs bygdegård för att svara på frågor om den ansökan vi har lämnat in. Då frågor om ljud och vindkraft varit ett återkommande och omdebatterat ämne valde vi att bjuda in Paul Appelqvist från Akustikkonsulten för att berätta mer om det ljud som alstras från vindkraftverk samt ge en uppdatering av det senaste forskningsläget. Den 25 september 2017 höll Paul sitt föredrag samt svarade på frågor från besökarna. Se presentationen som visades under kvällen (PDF 3 MB)

Temaseminarium ”Vindkraft i kallt klimat”

Onsdagen den 23 maj bjöd Vattenfall in allmänheten till ett temaseminarium om ”Vindkraft i kallt klimat” i Grönahögs bygdegård. Vattenfall berättade om sina erfarenheter och gav en uppdatering av forskningsläget. Vattenfall informerade även om vad som händer i projekten Boarp och Stigared.

Efter seminariet utvärderar vi hur vi på bästa sätt kan fortsätta att ha en god dialog med närboende och andra intressenter.

Fakta om projektet

  • Maximalt 17 vindkraftverk.
  • Totalhöjd maximalt 220 meter.
  • Inventeringar av bland annat naturvärden, fladdermöss, kungsörn, skogsfågel, smålom och kulturmiljö har genomförts.
  • Området är utpekat som riksintresse för vindbruk och är prioriterat för vindkraft i Ulricehamn kommuns vindbruksplan.
  • Vindmätningar har genomförts 2010–2011. Samråd har genomförts 2014 och 2016.
  • Ulricehamns kommun fattade i januari 2016 beslut i kommunfullmäktige som ger möjlighet till individuella bedömningar i höjdfrågan för vindkraftverk.
  • Vattenfall lämnade in tillståndsansökan 14 mars 2017.
  • Vattenfall förvärvade i juni 2017 projekt Stigared från Millcreek Wind AB.
Senast uppdaterad: 2018-05-25 08:14