Projekt Boarp vindkraftpark

Nordväst om Köttkulla i Ulricehamns kommun undersöker Vattenfall möjligheten att etablera en vindkraftpark.

Samråd och ansökan om tillstånd

Vattenfall Vindkraft Sverige AB lämnade den 14 mars 2017 in ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Ulricehamn kommun, Västra Götalands län. Vi har därefter gjort ett antal kompletteringar till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland och dessa inlämnades den 29 september. Både ansökan och kompletteringar är offentliga handlingar som kan begäras ut. Vattenfall väntar för närvarande på att få ta del av samt bemöta de remissyttranden som inkommit i samband med remissomgången.

I juni 2017 förvärvade Vattenfall det närliggande projektet Stigared från Millcreek Wind AB. Tillståndsansökan för Stigared projektet lämnades in till länsstyrelsen samma månad av Millcreek Wind och Vattenfall arbetar nu med kompletteringarna.

Öppet hus och temaseminarium under hösten 2017

Vi är inne i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner med kungörelse, eventuella kompletteringar, remiss och kommande beslut som kan överklagas. När beslutet kommer vet vi inte i dagsläget. Under hösten har Vattenfall funnits på plats i Grönahögs bygdegård för att svara på frågor om den ansökan vi har lämnat in. Vi kommer nu utvärdera hur vi på bästa sätt kan fortsätta att ha en god dialog med närboende och andra intressenter.

Temaseminarium med ljudexpert

Då frågor om ljud och vindkraft varit ett återkommande och omdebatterat ämne valde vi att bjuda in Paul Appelqvist från Akustikkonsulten för att berätta mer om det ljud som alstras från vindkraftverk samt ge en uppdatering på det senaste forskningsläget. Den 25 september höll Paul sitt föredrag samt svarade på frågor från besökarna.
Se presentationen som visades under kvällen (PDF 3 MB)

Fakta om projektet

  • Maximalt 25 vindkraftverk.
  • Totalhöjd maximalt 240 meter.
  • Inventeringar av bland annat naturvärden, fladdermöss, kungsörn, skogsfågel, smålom och kulturmiljö har genomförts.
  • Området är utpekat som riksintresse för vindbruk och är prioriterat för vindkraft i Ulricehamn kommuns vindbruksplan.
  • Vindmätningar har genomförts 2010–2011. Samråd har genomförts 2014 och 2016.
  • Ulricehamns kommun fattade i januari 2016 beslut i kommunfullmäktige som ger möjlighet till individuella bedömningar i höjdfrågan för vindkraftverk.
  • Vattenfall lämnade in tillståndsansökan 14 mars 2017.
  • Vattenfall förvärvade i juni 2017 projekt Stigared från Millcreek Wind AB. Vattenfall kommer att fortsätta utvecklingen av vindkraftprojektet. Mer information finns på www.millcreekwind.se
Senast uppdaterad: 2017-12-21 15:52