Projekt Boarp vindkraftpark

Nordväst om Köttkulla i Ulricehamns kommun undersöker Vattenfall möjligheten att etablera en vindkraftpark.

Samråd och ansökan om tillstånd

Samråd genomfördes med närboende, myndigheter, organisationer och andra berörda sakägare under 2014 med förnyat samråd 2016. Det skedde utifrån förändrade förutsättningar efter beslut i Ulricehamns kommun om att ge möjlighet till individuella bedömningar i höjdfrågan för vindkraftverk.

Vattenfall Vindkraft Sverige AB lämnade den 14 mars 2017 in ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Ulricehamn kommun, Västra Götalands län. Ansökan är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den är en offentlig handling som kan begäras ut.

Träffa Vattenfall i Grönahög under hösten 2017

Vi är inne i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner med kungörelse, eventuella kompletteringar, remiss och kommande beslut som kan överklagas. När beslutet kommer vet vi inte i dagsläget. Under hösten kommer vi att finnas på plats i Grönahögs bygdegård för att svara på frågor om den ansökan vi har lämnat in.

De datum som är bokade är följande och kommer att annonseras i Ulricehamns Tidning och Grönahögsbladet med någon veckas framförhållning.

Öppet hus i Grönahögs bygdegård

28 augusti, kl. 12.00–18.00

25 september, kl. 12.00–17.00

25 september, kl. 18.00–20.00
Tema vindkraft och ljud med Paul Appelqvist, ljudexpert från Akustikkonsulten.

25 oktober, kl. 12.00–17.00

25 oktober, kl. 18.00–20.00
Pär Connelid berättar om ”historiens vingslag i Boarp med omnejd” utifrån de kulturinventeringar som utförts i projekt Boarp.

27 november, kl. 12.00–18.00

Fakta om projektet

  • Maximalt 25 vindkraftverk.
  • Totalhöjd maximalt 240 meter.
  • Inventeringar av bland annat naturvärden, fladdermöss, kungsörn, skogsfågel, smålom och kulturmiljö har genomförts.
  • Området är utpekat som riksintresse för vindbruk och är prioriterat för vindkraft i Ulricehamn kommuns vindbruksplan.
  • Vindmätningar har genomförts 2010–2011. Samråd har genomförts 2014 och 2016.
  • Ulricehamns kommun fattade i januari 2016 beslut i kommunfullmäktige som ger möjlighet till individuella bedömningar i höjdfrågan för vindkraftverk.
  • Vattenfall lämnade in tillståndsansökan 14 mars 2017.
  • Vattenfall förvärvade i juni 2017 projekt Stigared från Millcreek Wind AB. Vattenfall kommer att fortsätta utvecklingen av vindkraftprojektet. Mer information finns på www.millcreekwind.se
Senast uppdaterad: 2017-09-01 08:36