Projekt Bruzaholm vindkraftpark

Vattenfall undersöker möjligheten för en vindkraftpark norr om Bruzaholm i Eksjö kommun.

På höjderna i området råder goda vindförhållanden. Området består till största del av produktionsskog med relativt få motstående intressen. En större del av området är dessutom utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.

Ansökansområdet och vindkraftsområden för Bruzaholm vindkraftpark. Se kartan i större format (PDF 1 MB)

Ansökan om tillstånd

Vattenfall lämnade in en tillståndsansökan den 20 december 2016 enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun, Jönköpings län. Vattenfall har därefter gjort kompletteringar till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland och dessa inlämnades den 29 september 2017. Både ansökan och kompletteringar är offentliga handlingar som kan begäras ut. Ärendet var sedan ute på remiss fram till och med den 26 januari 2018 och därefter har Vattenfall besvarat de inkomna yttrandena. Alla yttranden och Vattenfalls bemötande kommer att ligga till grund för beslut om miljötillstånd.

Kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken

Den 19 april tog kommunfullmäktige inom Eksjö kommun beslutet att tillstyrka vindkraftpark Bruzaholm i sin helhet med klar majoritet. För att prövningsmyndigheten ska kunna ge tillstånd krävs att den berörda kommunen tillstyrker etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Det är nu därför upp till Miljöprövningsdelegationen att besluta om etableringen kan tillåtas enligt miljöbalkens regler. Miljöprövningsdelegationens beslut kommer troligtvis efter sommaren 2018. Beslutet kommer att vara möjligt att överklaga.

Fortsatt dialog med närboende och andra intressenter

Vi är inne i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner med kungörelse, eventuella kompletteringar, remiss och kommande beslut som kan överklagas. Exakt när beslutet kommer vet vi inte i dagsläget.

Under hösten 2017 var Vattenfall på plats i Bruzaholm Folkets hus för att svara på frågor om den ansökan vi har lämnat in. Vi kommer fortsatt att vara tillgängliga för frågor och funderingar och vi kommer gärna och träffar såväl närboende som olika intressentgrupper för en fortsatt god dialog.

Fakta

  • Maximalt 25 vindkraftverk.
  • Maximal totalhöjd är 240 meter.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.
Senast uppdaterad: 2018-05-08 14:35