Projekt Bruzaholm vindkraftpark

Vattenfall undersöker möjligheten för en vindkraftpark norr om Bruzaholm i Eksjö kommun.

På höjderna i området råder goda vindförhållanden. En större del av området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns översiktsplan.

Kartan visar projektområde och samrådsområde för vindkraftprojekt Bruzaholm. En karta i större format hittar du i spalten här intill.

Samråd och ansökan om tillstånd

Hösten 2015 valde Vattenfall att göra avgränsningar i projektet för att gå vidare med ett mindre område. Området ligger väster om vägen som går från Dödringshult, förbi Västra Ekås och Säldefall. Det mer ”snäva” området för Bruzaholm är valt utifrån möjlighet för tillstånd med grund i inventeringar av boplatser och rörelsemönster för fladdermusarten barbastell, för att värna om människor, djur och natur och vindläge med hög produktion vindel.

Samråd 2014–2015

Synpunkter som kommit in på samrådsmöten eller skriftligt på annat sätt är en del av den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan till länsstyrelsen. Samråd har genomförts enligt följande:

  • Länsstyrelsen i Jönköpings län och berörda kommuner 2014.
  • Samråd med berörda myndigheter, allmänhet, organisationer och andra sakägare 2015.
  • Det formella samrådet avslutades den 17 april 2015.

Ansökan om tillstånd och projektstatus

Ansökan om tillstånd lämnades in den 20 december 2016 enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun, Jönköpings län. Vi har därefter gjort ett antal kompletteringar till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland och dessa inlämnades den 29 september. Både ansökan och kompletteringar är offentliga handlingar som kan begäras ut. Ärendet är för närvarande ute på remiss fram till och med den 26 januari. Därefter får Vattenfall möjlighet att ta del av samt bemöta inkomna yttranden.

Öppet hus i Bruzaholm Folkets hus under hösten 2017

Vi är inne i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner med kungörelse, eventuella kompletteringar, remiss och kommande beslut som kan överklagas. När beslutet kommer vet vi inte i dagsläget. Under hösten har Vattenfall funnits på plats i Bruzaholm Folkets hus för att svara på frågor om den ansökan vi har lämnat in. Vi kommer nu utvärdera hur vi på bästa sätt kan fortsätta att ha en god dialog med närboende och andra intressenter.

Fakta

  • Maximalt 25 vindkraftverk.
  • Maximal totalhöjd är 240 meter.
  • Fastighetspriser: Inga enskilda studier i Sverige visar att fastighetspriserna sjunker eller att fastigheter skulle bli omöjliga att sälja i närheten av en vindkraftpark. Utredningar visar att försäljningspriset för småhus inom 5 kilometer från nya vindkraftanläggningar ofta ligger något högre än riksgenomsnittet. Det kan ha sin grund i orsaker som t ex områdets läge, omgivning och attraktivitet, närhet till service och arbetstillfällen.
  • Ljud: Vattenfall arbetar tillsammans med vindkraftbranschen för att sprida kunskap om ljud från vindkraftverk. Myndigheterna ställer krav om gränsvärden. De regler som gäller är enligt praxis 40 dBA.
Senast uppdaterad: 2017-12-21 16:05