Vindkraftprojekt Näsudden Öst

Vattenfall arbetar med att förnya vindkraften på den östra sidan av Näsudden, Gotland.

Pionjäranläggning inom vindkraft

Näsudden har länge varit en betydelsefull plats för Vattenfall. I drygt 35 år har forsknings- och testverksamheten här bidragit till att utveckla vindkraften som energislag. Det goda vindläget har kunnat utnyttjas för test av vindkraftverk av olika storlekar och modeller. Andra aktörer har också etablerat sin verksamhet här.

Sedan flera år tillbaka pågår omvandlingen av Näsudden till en modern och produktionsinriktad vindkraftsanläggning där gamla vindkraftverk monteras ned och ersätts med moderna och mer effektiva turbiner. Vattenfall undersöker därför möjligheterna att förnya Näsudden i ytterligare ett steg.  

Vattenfall arbetar nu med att utveckla etapp Näsudden Öst. Den ursprungliga planen vara att byta ut de nuvarande 19 vindkraftverken mot 17 nya moderna vindkraftverk, men efter genomförda samråd med berörda till den planerade vindkraftsanläggningen har antalet reducerats till att som mest innefatta 11 vindkraftverk. Reduktionen har i huvudsak gjorts för att minska riskerna för skador på fågellivet.

De nuvarande 19 vindkraftverken inom området producerar cirka 45 GWh/år. Planerade nya vindkraftverk (som mest 11 stycken) inom samma område beräknas producera mer än tre gånger så mycket. Den samlade produktionen på hela Näsudden svarar då för cirka en tredjedel av hela Gotlands elenergibehov.

Den nya planerade vindkraftsanläggningen kommer inte att kunna tas i full drift förrän den nya sjökabeln mellan Gotland och svenska fastlandet är driftsatt, vilket enligt nu gällande tidplan är 2020/2021.

Vägen framåt

Vi arbetar nu med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är det dokument som ska beskriva hur Vattenfall har för avsikt att bygga och driva den tilltänkta vindkraftsanläggningen. MKB tillsammans med en tillståndsansökan kommer att lämnas in till miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Stockholm. Miljöprövningsdelegationen är den funktion inom Länsstyrelsen som fattar beslut i ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vilket även innefattar en vindkraftsanläggning.

Har du några frågor eller synpunkter på den tilltänkta vindkraftsanläggningen är du varmt välkommen att kontakta projektledare Kalle Hellblom.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt.

Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 15:35