Vindkraftprojekt Norrbäck

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft på bergen runt Norrbäck som ligger i Lycksele kommun, cirka 60 km västnordväst från tätorten Lycksele.     

Tillstånd

I slutet av januari 2014 lämnade Vattenfall in sin tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till länsstyrelsen i Västerbotten. Ansökan omfattar en vindkraftpark med upp till 55 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 200 meter. Hela miljökonsekvensbeskrivningen och Vattenfalls tillståndsansökan hittas i spalten här intill under rubriken Tillståndsansökan.

Under slutet av 2015 fick projektet avslag om tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västerbotten. Beslutet överklagades av Vattenfall och i maj 2017 hölls förhandling vid mark-och miljödomstolen.

Överklagan av beslutet från mark- och miljödomstolen

Vattenfall mottog beslutet från mark- och miljödomstolen den 3 juli i år där man avslår vår ansökan för vindkraftprojektet. Efter att ha analyserat domen beslutade vi oss för att överklaga, vilket också är gjort. Huruvida domstolen beviljar prövningstillstånd återstår att se men vi återkommer med information så fort vi vet mera i ärendet.

Vår syn på projektet: Norrbäck är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige. Vi bedömer att det ur ett nationellt och regionalt perspektiv är bäst att bygga vindkraft där det blåser riktigt bra. På så sätt behöver färre vindkraftverk byggas med mindre omgivningspåverkan till följd, till exempel blir färre personer störda av buller eller får sin landskapsbild påverkad. Med anledning av dessa aspekter så är fortfarande vår förhoppning att projektet ska kunna förverkligas.

Utmärkt vindläge med stor potential

Platsen har många fördelar, först och främst att det blåser riktigt bra. Våra studier och undersökningar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra verksamheter i närområdet.

Området inom vilket Vattenfall söker tillstånd för detta vindkraftprojekt hittas under rubriken Karta. Projektets område har en potential för upp till 55 vindkraftverk. Om projektet förverkligas fullt ut innebär det att cirka 100 000 hem kommer att kunna få sin hushållsel från vindkraftparken samt att anläggningen när den är i drift skulle kunna sysselsätta många medarbetare på heltid i 20-25 år. Under bygg- och anläggningsfasen som beräknas pågå under två säsonger kommer cirka ett hundratal personer att arbeta med uppförandet av vindkraftsparken.

Första mötet med närboende och allmänhet

Ett första tidigt informationsmöte för närboende och intresserad allmänhet hölls den 15 maj 2012 på Uttermangården i Norrbäck. Här kunde man få information om tillståndsprocessen och hur det går till att bygga en vindkraftpark. Cirka 60 personer kom för att ta del av informationsmaterialet och för att ställa frågor och diskutera projektet Norrbäck med Vattenfall. Många tog också till sig möjligheten att få föreslå lämpliga platser som Vattenfall borde göra fotomontage ifrån för att visa hur vindkraftverken kommer att synas och uppfattas.

Starkt stöd för Vattenfalls vindkraftprojekt

I juni 2012 genomfördes en bred opinionsundersökning av företaget Mistat bland närboende (79 personer) samt övriga boende i Lycksele (71 personer), Storuman (80 personer) och Vilhelmina (70 personer) för att ta reda på inställningen till Vattenfall och en eventuell vindkraftetablering i området. Totalt har 300 slumpmässigt utvalda privatpersoner telefonintervjuats.

Resultatet visar att närmare 60 procent av de intervjuade är mycket eller ganska positiva till projektet. Endast fem procent är ganska eller mycket negativa till projektet. En sammanfattning av undersökningen hittas under Mer information.

Samrådsprocess

Den formella samrådsprocessen med myndigheter och intressenter påbörjades i slutet av sommaren 2012.

Torsdagen den 15 november 2012 hölls ett mycket välbesökt samråd för allmänheten i form av öppet hus på Uttermangården i Norrbäck. Senare på kvällen arrangerades det även ett samråd för jaktlagen och för samfälligheterna.

Samrådsunderlaget finns utlagt under rubriken Samråd.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt.

Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska du alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 2017-10-09 13:26