Projekt Ringhals vindkraftpark

Vattenfall har undersökt möjligheten att uppföra tre vindkraftverk längs kusten vid Ringhals kärnkraftverk. Tillsammans skulle de tre verken kunna producera årsbehovet av hushållsel för cirka 6 000 hem. I nuläget är projektet vilande i avvaktan på vidare beslut.

Kustremsan längs Väröhalvön, där Ringhals kärnkraftverk är beläget, har i en tidig studie visat på såväl goda vind- som markförhållanden. Att bygga på Vattenfalls egen mark som redan idag är industrialiserad för kraftproduktion och använda den optimalt har setts som en styrka. Därför har Vattenfall undersökt möjligheterna att etablera vindkraft i området.

Projektstatus

Vattenfall Vindkraft har haft en projektgrupp tillsammans med Ringhals kärnkraftverk som bland annat undersökt frågor om placering, el-anslutning, säkerhet och ljudutbredning. Gruppen har också arbetat med kommunikation med närboende och med anställda vid Ringhals kärnkraftverk.

Detta arbete tillsammans med kompletterande undersökningar resulterade i en miljöbeskrivning som skickades in till Varbergs kommun för ändring i detaljplanen. Syftet var att möjliggöra ett uppförande av tre vindkraftverk utanför Ringhals kärnkraftverk utan att behöva söka bygglov. Denna detaljplaneändring genomfördes och den nya detaljplanen gäller sedan 29 september 2011, vilket innebär att parken kan uppföras när så Vattenfall önskar. I nuläget finns dock inga beslut tagna att gå vidare med projektet och påbörja fördjupade undersökningar och upphandlingar.

Mer information om projektet finns i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2014-12-15 16:33