Vindkraftprojekt Sandselehöjderna

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk på flera höjder i kommunerna Sorsele och Storuman.

Översiktskartan 2017-04-04 visar det nu aktuella området i vår MKB-ansökan.
Se kartan i större format

Bakgrund

Vattenfall fördjupade projektutvecklingen under 2013 för Sandberget och Abmoberget, men det visade sig att Abmoberget inte var rätt plats att etablera vindkraft på. Därefter breddades projektet för att inkludera totalt sex delområden med en nystart av den fördjupade projektutvecklingen i början av 2014.

Efter omfattande fältstudier och naturinventeringar kom vi fram till att delområdet Näverliden inte är lämpligt för vindbruk. Övriga delar av projektet ser däremot mycket bra ut och kommer inkluderas i tillståndsansökan. Vi kallar nu vindkraftprojektet för Sandselehöjderna. Det inkluderar de fem delområdena Sandberget, Sikselberget-Storhobben, Storliden, Nävern och Gammhemberget.

Utmärkta vindlägen med stor potential

Projektet har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Det visar våra fleråriga vindmätningar på Sandberget och våra tidiga vindmätningar på andra platser i det utökade området. Våra förstudier och undersökningar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra etablerade verksamheter i närområdet.

Sandselehöjderna omfattar ett vindfångstområde som har en potential för upp till 100 vindkraftverk. Om projektet förverkligas innebär det att närmare 200 000 hem kommer att kunna få sin hushållsel från vindkraftparken samt att anläggningen när den är i drift kommer sysselsätta många medarbetare på heltid i 20–25 år.

Från markägarmötet den 30 mars 2017

Vi genomförde ett markägarmöte 30 mars 2017 för att informera om projektets framdrift, att projektet löper på med vissa förseningar. Bilderna från informationsträffen ligger i kolumnen här intill.

Stöd till lokal utveckling

Vattenfall har utlovat 10 000 kronor per vindkraftverk och år i stöd till lokal utveckling som är tänkt att stärka det lokala föreningslivet och näringslivet. Om det blir 60 vindkraftverk som förverkligas kommer det innebära 600 000 kronor per år totalt och om det blir 100 vindkraftverk som förverkligas innebär det 1 000 000 kronor per år. Dessa pengar kan förhoppningsvis växlas upp ytterligare med medel från andra olika källor.

Stödet hanteras av Sandselehöjderna Vind, ekonomisk förening (org nr: 769627-2744), www.sandselehojderna.se, med bred representation från såväl näringsliv som föreningsliv.

Under 2016 beslutade föreningen om utdelning om cirka 200 000 kronor till projektansökningar från tolv föreningar och företag, se mer på www.sandselehojderna.se/20.htm.

Under första halvåret 2017 har föreningen beslutat om utdelning om cirka 140 000 kronor till projektansökningar från sju föreningar och företag enligt nedan:

Sorsele

 • Tväråträsk hembygdsförening, 28 945 kronor för brandstege, gymutrustning, byggmaterial
 • Blattnicksele idrottsförening, 30 000 kronor för fotbollsmatch TV-laget
 • Blattnicksele intresseförening, 25 000 kronor för bod, muurrikka, bänk
 • Åbacka intresseförening, 10 000 kronor för elverk
 • Sorsele idrottsförening, 15 000 kronor för träningskläder

Storuman

 • Storumanbyar, 20 000 kronor för webbportal
 • Slussfors idrottsklubb (gym), 10 006 kronor för gymutrustning


Jimmy Lindberg ordförande i föreningen säger:

Jimmy Lindberg, ordförande i Sandselehöjderna Vind– Hjälp oss dra nytta av vinden! Som företrädare för Sandselehöjderna Vind ekonomisk förening som lokalt fördelar utvecklingsmedel måste man se till att uppfylla vårt syfte. Vi vill skapa nytta för fler än de företag som kan komma att utföra tjänster åt projektägaren samt de ägare av mark som framtida verk kan komma att stå på. Men vi är beroende av kommunmedborgarnas projektidéer. Föreningen bildades i och med Vattenfalls vindkraftprojekt och genom deras förhandlingar med markägarna. Vid tillkomsten av en eventuell vindkraftpark kommer 10 000 kronor per verk och år att fördelas, men medan vindkraften projekteras så fördelas en mindre summa varje år.

– Det är vår ambition att det ska ha betydelse och komma många medborgare till nytta.

Kortfakta

 • Markavtal är tecknat med Sveaskog och 58 privata fastighetsägare.
 • Vindmätningar med fyra stycken mätmaster samt sodarutrustning pågår kontinuerligt sedan flera år.
 • Ansökan har nu lämnats in till länsstyrelsen Västerbotten. Se del av ansökan under rubriken Ansökan inlämnad till länsstyrelsen 1 juli 2015 (Bilaga B, Miljökonsekvensbeskrivning inklusive teknisk beskrivning).
 • Storumans kommun tillstyrkte delen av projektet som ligger inom deras kommun i slutet av 2015.
 • Sorsele kommun tillstyrkte ansökan våren 2016 men beslutet överklagades till förvaltningsrätten.
 • Förvaltningsrätten avslog överklagan av tillstyrkan i december 2016 och Sorsele kommuns beslut överklagades till kammarrätten
 • Kammarrätten avslog överklagan sommaren 2017 och nu är perioden för möjlig överklagan stängd.
 • Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar till vår ansökan och det arbetet pågår för fullt.
 • På grund av att möjligheten till elnätsanslutningen i Grundfors blivit försenad är nuvarande preliminära tidsplan att vindkraftverk kan resas först cirka 2023.
 • Som en följd av det, skulle sannolikt byggnation av vägar påbörjas cirka 2021, med upphandling cirka 2020.
Senast uppdaterad: 2018-06-27 15:29