Vindkraftprojekt Selkävaara

Vattenfall undersöker möjligheten att anlägga en vindkraftpark i området på och i närheten av bergen Selkävaara och Mestosvaara, sydväst om Tärendö samhälle i Pajala kommun.

Som ett led i Vattenfalls satsning på vindkraft så undersöker vi hela tiden nya platser och områden med goda vindförutsättningar. Delar av området vid Selkävaara är riksintresse för vindbruk, det är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan och våra vindmätningar visar att det blåser riktigt bra på plats. Det nu aktuella projektområdet har en potential på upp till ca 60 vindkraftverk och skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel om det förverkligas.

Varför just här?

Selkävaara har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur.

Ansökan om miljötillstånd

En ansökan om miljötillstånd kommer att tas fram och denna planeras att lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län under 2018.

Ett intensivt arbete pågår nu för att avgränsa området och göra så bra och genomtänkta avvägningar som det bara är möjligt. Avvägningarna kan handla om allt mellan naturvärden och närboende till fåglar och rennäring.

Vi kommer att ansöka om att få bygga upp till ett visst antal vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 250 meter inom området och vi kommer att peka ut inom vilka delar av området vi inte kommer att bygga vindkraftverk och/eller infrastruktur. I ansökan kommer det att finnas två stycken så kallade exempellayouter där vi visar exempel på turbinpositioner och vägdragningar. Till dessa layouter kommer även fotomontage tas fram. Det är viktigt att komma ihåg att dessa layouter är just exempel och att den slutliga layouten vid byggnation inte kommer att vara exakt som någon av dessa.

Det område vi kommer att ansöka om (”ansökansområdet”) kommer att vara ganska mycket mindre i yta än det område vi samrådde om. Exempelvis kommer inte det mindre området strax norr om byn Kaunilasjärvi vara med i ansökansområdet.

Planer för 2018–2019

  • Färdigställa och lämna in tillståndsansökan.
  • Genomföra informationsmöte för allmänheten efter att ansökan lämnats in.
  • Kontinuerligt analysera data från vindmätningar.
  • Fortsätta utredning av och planering inför elnätsanslutning.
  • Planera och genomföra inspirationsseminarium om något ämne som kan intressera människor i trakten. Jakt i och nära vindkraftparker är ett förslag på ämne.
Senast uppdaterad: 2018-04-17 15:59