Stormyrberget vindkraftpark

Vattenfall har ansökt om tillstånd för att etablera vindkraft på Stormyrberget i Västernorrland, strax söder om Skorped i Örnsköldsviks kommun.

Som ett led i Vattenfalls satsning på vindkraft så undersöker vi hela tiden nya platser och områden med goda vindförutsättningar. Området Stormyrberget är utpekat i kommunens vindbruksplan och våra vindmätningar visar att det blåser riktigt bra på plats. Det nu aktuella projektområdet som Vattenfall undersöker har en potential på upp till 60 vindkraftverk och skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel om det förverkligas.

Varför just här?

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur.

Tillståndsansökan:

  • Med resultatet från alla samråd, inventeringar, utredningar och analyser som grund färdigställde vi vår tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) under 2015. Detta lämnades in till länsstyrelsen i Västernorrland i slutet av december. Länkar till MKB och fotomontage finns i högerspalten.
  • Ansökansområdet (inklusive hänsyns- och stoppområden) ligger till grund för de exempellayouter vi har använt i ansökan. Exempellayouterna ligger i sin tur till grund för de fotomontage, väglayouter, infrastrukturberäkningar med mera som finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
  • Ansökan innefattar upp till 60 vindkraftverk (vilket innebär runt 200 MW) med en totalhöjd på maximalt 220 m.

Plan för 2016:

  • Genomföra ett informationsmöte om vår inlämnade tillståndsansökan. Se inbjudan, nedan.
  • Hantera och besvara eventuella kompletteringar av vår tillståndsansökan.
  • Kontinuerlig analys av data från vindmätmasten.
  • Fortsätta utredning av och planering inför elnätsanslutning.
  • Aktivt medverka i planering av upplägg för genomförande av stöd till lokal utveckling.
  • Planera och genomföra fler miniseminarier i Skorped. Seminarierna kommer att fokusera på specifika ämnen som vi tror skulle intressera människor, företag och föreningar i bygden.

Uppskattade miniseminarier

Under hösten 2015 genomförde vi två miniseminarier. I det första miniseminariet, som hölls i september, belyste vi ljudfrågan både teoretiskt och praktiskt. Föredragshållare var ljudexpert Paul Appelquist från ÅF.

På seminariet var det ett flertal besökare som hade uppmärksammat en appell som några privatpersoner hade skickat till kommunen i Örnsköldsvik. Många ljudfrågor och påståenden hann besvaras och bemötas på seminariet men långt ifrån alla. I högerspalten under rubriken ”Miniseminarier” har vi därför lagt ut det PM som ljudkonsult Paul Appelquist från ÅF sammanställt åt Vattenfall.

I vårt andra miniseminarium diskuterade vi ett stöd till lokal utveckling. Kan ett ekonomiskt stöd från ett vindkraftpark göra skillnad för bygden, föreningar och det lokala näringslivet? Vilka kommer att få del av ett stöd och finns det några goda exempel på hur ett stöd gjort skillnad för byar, föreningar och företagande. Föredragshållare var Roland Lundqvist från VindByar i Malå samt markägarrepresentanten Eddie Edwinsson.

Under 2016 har vi planerat att genomföra fler miniseminarier. Vad skulle du vilja att Vattenfall tar upp på nästa miniseminarium? Är det någon speciell fråga eller ett ämne som du tycker att vi ska fokusera på? Alla är lika välkomna att komma in med önskemål. Enklast är att du ringer eller e-postar det till projektledare Karin Wollbrand (kontaktuppgifter finns i högerspalten).

Välbesökt informationsmöte i Skorpeds skola

Den 29 februari, 2016, höll Vattenfall i en presentation och genomgång av den tillståndsansökan som lämnades in till länsstyrelsen i Västernorrland i slutet av förra året. Syftet med mötet var att informera om själva ansökan, det vill säga hur ansökansområdet och exempellayouterna ser ut, vilka resonemang som ligger till grund för olika avgränsningar och avvägningar, med mera.

Presentationen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och fotomontage finner du i högerspalten under ”Mer information” samt under ”Fotomontage/visualisering”.

Senast uppdaterad: 2016-04-07 09:02