Projekt Velinga vindkraftpark

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftpark med 12 vindkraftverk i Velinga. Vi undersöker nu möjligheten att uppgradera tillståndet.

Samråd för allmänheten 7 och 8 februari

Vattenfall undersöker möjligheten att uppgradera den tillståndsgivna Velinga vindkraftpark till upp till 20 vindkraftverk om max 250 meter totalhöjd, inom ett område som är något större än det tidigare ansökansområdet. Nuvarande tillstånd gäller 12 vindkraftverk om max 180 m totalhöjd.

I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, sakägare, allmänhet, föreningar och organisationer. Med anledning av detta hölls ett myndighetssamråd den 28 november 2017. Det fortsatta samrådet med allmänheten och särskilt berörda hålls från den 17 januari till den 2 mars 2018. Se samrådsunderlag och inbjudan i spalten här intill.

Beställ samrådsunderlag från och lämna synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet till:
Eva-Maria Arvidsson, Pöyry Sweden AB, Box 1002, 405 21 Göteborg eller eva-maria.arvidsson@poyry.com

Synpunkterna ska vara Vattenfall tillhanda senast den 2 mars 2018.

Under samrådstiden hålls även ett öppet hus. Vi finns då på plats för att berätta om projektet, besvara dina frågor och ta emot synpunkter.

  • 7 februari kl 13-20 i Velinga bygdegård, från kl. 17 ansluter experter inom ljud, vind med me.
  • 8 februari kl 10-14 på Biograf Saga på Torggatan 7 i Tidaholm.

Tillståndsprocessen

Under hösten 2016 vann tillståndet för Velinga vindkraftpark laga kraft. Vattenfall har sedan dess arbetat vidare utifrån tillståndet för att förbättra projektets möjligheter att förverkligas. Som ett led i arbetet vill Vattenfall nu utreda förbättringar i tillståndet genom att starta en samrådsprocess.

Det tillstånd som finns idag medger uppförande av upp till 12 vindkraftverk med fasta placeringar och med en totalhöjd av 180 meter. I samrådsprocessen kommer därför ändringar i totalhöjd och möjligheten till flexibla placeringar av vindkraftverk att ingå som del i det material som Vattenfall väljer att samråda om. Samrådsområdet kommer också att vara något större än det område som Vattenfall ansökte om tillstånd för 2012.

Information om projektet

Fakta och historik

  • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på mycket goda vindförhållanden.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
  • För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftpark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
  • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
  • Vattenfall fick beslut om 12 verk i Miljöprövningsdelegationen i september 2015.
  • Beslutet från Miljöprövningsdelegationen överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
  • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.
Senast uppdaterad: 2018-02-06 15:38