Vindkraftprojekt Velinga

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftpark med 12 vindkraftverk i Velinga.

Senaste nytt om projektet

Vattenfall har under hösten 2017 och våren 2018 tittat på tre olika alternativa vägar för vindkraftsprojektet. Två av dessa krävde att vi samrådde med myndigheter och allmänheten med flera (ändringstillstånd för högre verk på samma positioner och nytt tillstånd för högre och fler verk på flexibla positioner) och det tredje alternativet var att fortsätta arbeta enligt befintligt tillstånd om 12 verk i Velinga. Under våren och efter avslutat samråd har vi beslutat att gå vidare med befintligt tillstånd.

Den information och den input som vi har erhållit i och med de samråd vi haft med allmänheten och olika intressenter tar vi med oss i det fortsatta arbetet och vi kommer även fortsatt finnas tillgängliga för frågor och funderingar.

Vattenfall kommer nu börja arbeta med en intern process där olika beslut måste falla på plats. Tidigast kan en eventuell byggnation påbörjas våren 2020.

Tillståndsprocessen

Under hösten 2016 vann tillståndet för Velinga vindkraftpark laga kraft. Tillståndet medger uppförande av upp till 12 vindkraftverk med fasta placeringar och med en totalhöjd av 180 meter.

Vattenfall har under hösten 2017 och våren 2018 haft samråd med myndigheter, sakägare, allmänhet, föreningar och organisationer för att utreda möjligheten att uppgradera projektet till att bättre kunna använda aktuell teknik samt att öka flexibiliteten för att på bästa sätt nyttja platsens vindpotential.

Samrådet omfattade:

  • Ändringstillstånd, vilket innebär en ändring till högre vindkraftverk på tillståndsgivna positioner.
  • Nytt tillstånd, vilket innebär att nytt tillstånd söks för fler och högre vindkraftverk med en mer fri placering inom ett något större område.

Projektet går nu vidare med befintligt tillstånd.

Fakta och historik

  • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på mycket goda vindförhållanden.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
  • För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftpark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
  • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
  • Vattenfall fick beslut om 12 verk i Miljöprövningsdelegationen i september 2015.
  • Beslutet från Miljöprövningsdelegationen överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
  • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:39