Projekt Velinga vindkraftpark

Vattenfall har tidigare fått beslut om miljötillstånd för en vindkraftpark med tolv vindkraftverk i Velinga. Mark- och miljödomstolen har nu meddelat dom i det överklagade ärendet.

Tillstånd för Velinga

Vattenfall har fått beslut om miljötillstånd för en vindkraftpark med tolv vindkraftverk i Velinga. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för överklagandet av tillståndet. Det innebär att tillståndet från Mark- och miljödomstolen står fast och vinner laga kraft. Beslutet går alltså inte längre att överklaga.

Vad händer nu?

Beslutet innebär att Vattenfall kan ta nästa steg i planeringen utifrån de förutsättningar vi har fått.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet. Skicka gärna dina frågor till projektkommunikatör ingegerd.bills@vattenfall.com.

Fakta

  • Kommunen bedömer att 12 verk ryms i området. Det innebär vindel till cirka 25 000 hem.
  • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på mycket goda vindförhållanden.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
  • För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftpark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
  • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
  • Vattenfall fick beslut om 12 verk i Miljöprövningsdelegationen i september 2015.
  • Beslutet från Miljöprövningsdelegationen överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från Mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
  • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.
Senast uppdaterad: 2017-04-21 16:01