Kriegers Flak vindkraftpark

Projektet Kriegers Flak vindkraftpark i södra Östersjön utvecklas för upp till 128 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 640 MW. 

Produktionen beräknas till omkring 2,6 TWh per år, detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem.

Området ligger i den ekonomiska zonen av södra Östersjön vid gränsen mellan Danmark, Sverige och Tyskland, 30 kilometer söder om Trelleborg. Vattendjupet är 17-42 meter.

Projektet omfattar:

  • Upp till 128 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 640 MW.
  • En beräknad årsproduktion på cirka 2,6 TWh
  • Det innebär förnybar hushållsel till drygt 500 000 hem

Så här kommer det att se ut

Om vindkraftparken vid Kriegers Flak byggs kommer den att placeras cirka 30 kilometer från land. Vindkraftparken består av 128 kraftverk med en höjd på 170 meter.

Beräkningar visar att anläggningen till stora delar skulle döljas under horisonten. Vid klart väder kommer kraftverkens höjd att motsvara storleken av ett häftstift på armlängds avstånd när man blickar ut över havet. Vädret gör emellertid att parken sällan kommer att vara helt synlig från kusten.

Läget just nu

Vattenfall fick år 2006 regeringens tillstånd för projektet, enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Under 2006–2007 har Vattenfall genomfört omfattande geofysiska och geotekniska undersökningar av området. Undersökningen och annat material kommer att ligga till grund för slutlig design av anläggningen och upphandling.

År 2010 beviljade Energimarknadsinspektionen projektet nätkoncession för anslutning till ställverken Arrie och Trelleborg Norra. Svedala kommun överklagade detta beslut till regeringen som ännu inte beslutat i ärendet.

När vi har fått nätkoncessionen kommer vi att arbeta vidare med ledningsrätt och miljötillstånd för exportkabeln.

Historik om projektet

2002: Studier av området startade

200–2004: Samråd för vindkraftverk

2004: Ansökan om att uppföra vindkraftparken lämnades in till regeringen

2005–2006: Samråd för kabeldragning till havs och på land

2006: Regeringen beslutade att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers Flak vindkraftpark

2006–2007: Geotekniska och geofysiska undersökningar genomfördes.

2007: Vattenfall lämnade in ansökan om nätkoncession för att få ansluta parken.

2008–2009: Omfattande studie kring möjliga fundament utfördes.

2009: Vattenfall lämnade bemötande på remissvaren rörande ansökan om nätkoncession

2010: Energimarknadsinspektionen beslutade om nätkoncession för anslutning till Arrie och Trelleborg Norra.

2010: Nätkoncessionen överklagades av Svedala kommun till regeringen, som sedan dess handlägger ärendet.

2012: I september lämnade vi in en ansökan till regeringen om förlängning av givet tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark vid Kriegers Flak. Regeringen sände ansökan på remiss till ett flertal organisationer och myndigheter under juni-augusti 2013. Två månader senare skickade Vattenfall in bemötande på dessa remissvar.

2014: Regeringen beslutade den 18 december att förlänga tillståndet för Kriegers Flak. Det innebär att tidigare givet tillstånd att uppföra en vindkraftpark vid Kriegers Flak förlängs till år 2018.

Senast uppdaterad: 2015-01-15 11:00