Kriegers flak vindkraftpark

Projektet Kriegers flak vindkraftpark i södra Östersjön har tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för upp till 128 vindkraftverk med en totalhöjd om 170 meter. För tillståndet gäller att anläggningen måste vara uppförd senast den 1 oktober 2018.

Området ligger i den ekonomiska zonen cirka trettio kilometer söder om Trelleborg, vid gränsen mot Danmark, och Tyskland, 30 kilometer söder om Trelleborg. Vattendjupet är 17–42 meter. Projektet har även nätkoncession för anslutning av vindkraftparken till befintliga ställverk vid Arrie respektive Trelleborg.

Projektet har ursprungligen utvecklats för turbiner med en effekt om 5 MW, vilket skulle ge en sammanlagd effekt om 640 MW. Produktionen för en sådan anläggning beräknas till omkring 2,6 TWh per år. Detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem.

Idag finns större turbiner tillgängliga. Exempelvis projekterar Vattenfall på den danska delen av Kriegers flak en anläggning med cirka 70 turbiner om 8,4 MW vardera. I framtiden kommer ytterligare större turbiner att finnas tillgängliga.

Läget just nu

Vattenfall fick år 2006 regeringens tillstånd för projektet, enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Under 2006–2007 genomförde Vattenfall omfattande geofysiska och geotekniska undersökningar av området.

År 2010 beviljade Energimarknadsinspektionen projektet nätkoncession för anslutning till ställverken Arrie och Trelleborg Norra. Svedala kommun överklagade detta beslut till regeringen som 2016 fastställde nätkoncessionen. Med nätkoncessionen klar kan projektet nu fortsätta att arbeta med markavtal, ledningsrätt och miljötillstånd för exportkabeln.

De moderna, effektiva, turbiner som idag finns tillgängliga för havsbaserad vindkraft, har en totalhöjd som överstiger de tillståndsgivna 170 meter. Med större turbiner skulle färre att erfordras, vilket leder till såväl bättre ekonomi som mindre miljöpåverkan. Projektet avser att under 2018 till regeringen lämna in en ansökan om ökad totalhöjd. En ansökan kommer även att lämnas om förlängning av konstruktionstiden.

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med att erhålla återstående tillstånd. Därtill kommer kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar samt arkeologiska undersökningar på såväl land som till havs. Upphandling skulle kunna ske 2021–2022 och installation 2022–2023.

Kabelsträckningen på land. Se kartan i större format

Historik om projektet

2002: Studier av området startade.

2003–2004: Samråd för vindkraftverk.

2004: Ansökan om att uppföra vindkraftparken lämnades till regeringen.

2005–2006: Samråd för kabeldragning till havs och på land.

2006: Regeringen beslutade att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers flak vindkraftpark.

2006–2007: Geotekniska och geofysiska undersökningar genomfördes.

2007: Vattenfall lämnade in ansökan om nätkoncession för att få ansluta parken.

2008–2009: Omfattande studie kring möjliga fundament utfördes.

2009: Vattenfall lämnade bemötande på remissvaren rörande ansökan om nätkoncession.

2010: Energimarknadsinspektionen beslutade om nätkoncession för anslutning till Arrie och Trelleborg Norra.

2010: Nätkoncessionen överklagades av Svedala kommun till regeringen, som sedan dess handlägger ärendet.

2012: I september lämnar Vattenfall en ansökan till regeringen om förlängning av givet tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark vid Kriegers flak.

2014: Regeringen beslutade den 18 december att förlänga tillståndet för Kriegers flak. Det innebär att tidigare givet tillstånd att uppföra en vindkraftpark vid Kriegers flak förlängs till 1 oktober 2018.

2016: Regeringen fastställde den av Energimarknadsinspektionen beslutade nätkoncessionen.

2017: Vattenfall inleder en process för att få tillstånd till större turbiner.

2018: Projektet ansöker om ökad totalhöjd (280 meter) och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder (sista december 2027).

Senast uppdaterad: 2018-10-11 10:08