Miljö vid Kriegers flak

Omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers Flak har genomförts och ytterligare undersökningar planeras.

Exempel på genomförda studier är undersökningar av anläggningens påverkan på:

  • fisk
  • fågel
  • marina däggdjur
  • bottenflora

Också risken för utsläpp och föroreningar, ändrade sedimentationsförhållanden, risken för påverkan på hydrografi, fornlämningar och landskapsbild har undersökts, liksom ljudutbredning och vibrationer, ljus, skuggning och reflexer. 

Vid området Kriegers Flak har det inte påträffats några särskilt skyddade värden eller arter. De motstående intressena mot vindkraftetableringen bedöms som förhållandevis små. 

Förväntade miljöeffekter

Vindkraftparken kommer att påverka boende- och friluftsmiljön. Hur förändringen upplevs är olika från person till person. Avståndet till vindkraftparken är 30 km från land. En stor del av verkens torn hamnar under horisonten. Ljud från vindkraftverken kommer inte att nå land.

Vindkraftverken kan påverka strömningsförhållandena och detta skulle kunna få negativa konsekvenser för salt- och syrehalten i Östersjön. Ändrade strömningsförhållanden kan även leda till förändrad sedimentation. Risken för att vindkraftverken påverkar strömningsförhållandena nämnvärt är troligtvis liten.

Miljöprövning

Projektet genomgår en omfattande tillståndsprövning. Vindkraftparken i sig prövas av regeringen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Inom ramen för denna prövning har omfattande samråd genomförts med dem som berörs av projektet, bland annat länsstyrelsen, statliga verk, kommuner, privatpersoner och intresseorganisationer. Syftet med samråden är att inhämta synpunkter och att få ökad kunskap om förhållandena inom det aktuella området. Genom samråden får berörda möjlighet att medverka och påverka det fortsatta utredningsarbetet. 

Vid prövning av kabelns förläggning till havs har samråd enligt miljöbalken hållits under hösten och vintern 2005/2006 med dem som berörs av projektet. 

För att få lägga kablarna på land krävs nätkoncession, det vill säga tillstånd för att bygga och använda en starkströmsledning. Under våren 2005 genomfördes tidigt samråd för landkablarna. Utökat samråd genomfördes under hösten och vintern 2005. 

Senast uppdaterad: 2013-12-17 15:52