Nyhet | 2017-05-22 | 11:16

Analys av Hydra – en riskmodell för vattenkraftverk

Examensarbete (30 hp) av Lars Almgren, Skolan för teknikvetenskap, KTH.

Handledare på Vattenfall: Hanna Alsén.

Sammanfattning

Vattenfall Vattenkraft AB har fler än 50 storskaliga vattenkraftverk. I dessa finns det totalt över 130 stycken aggregat som omvandlar energi. För att minimera risken för stora avbrott är planeringen av förnyelser av dessa aggregat viktigt. 2003 började Vattenfall Vattenkraft AB använda en egenutvecklad riskmodell för att lättare kunna jämföra riskerna mellan kraftverken. Sedan dess har man använt modellen utan större förbättringar och validering.

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och analysera hur väl riskmodellen fungerar och har fungerat. Studien är uppdela i fem sektioner där analyser görs på indata till modellen, oönskade händelser som används i modellen, sannolikheter som används i modellen, riskprognoser från modellen och slutligen trender för perioden då modellen använts.

Baserat på resultaten från denna studie är slutsatsen att om riskmodellen ska fortsätta användas i framtiden behöver man göra förbättringar för att få fram mer precisa resultat. Från resultaten står det även klart att det låga antalet oönskade händelser i kraftverken påverkar de statistiska modeller som används för analysera riskmodellen.