Nyhet | 2013-12-10 | 16:00

Analys av nivåproblematik i dränagetank på Ringhals 1

Examensarbete av Lars Spansk och Joel Sundmark, Uppsala universitet.

Sammanfattning:

Fokus i detta projekt har legat på dränagetanken till mellanöverhettarnas fuktavskiljning på Ringhals 1. I denna tank har man vid två tidigare tillfällen erhållit en så pass hög vattennivå att systemet automatiskt har snabbstoppats. Av denna anledning har händelseförlopp och diverse mätvärden kring dessa två tillfällen särskilt studerats och analyserats.

För att kunna styrka teorier om vad som kan tänkas ligga bakom problemet har även en modell av systemet skapats i programmet Dymola. Med hjälp av simuleringsresultat från modellen har vi kunnat påvisa hur systemets uppmätta värden bör se ut under normala förhållanden med hänseende till flöden, tryck, temperaturer, ventillägen samt vattennivå i dränagetanken.

Projektet har gett underlag till vilka parametrar som bör undersökas vidare och för att underlätta detta har vi gett förslag på ett antal nya mätpunkter i systemet. Analyseringsresultat har även gett en klarare bild av hur de höga nivåerna i tanken har uppstått. En tidigare framställd teori om att den höga nivån skulle bero på ångbildning i tanken har mer eller mindre kunnat motbevisas. Analyser av mätvärden och dess mätmetod visar på att den höga nivån inte bara har orsakats av ånga, utan att en ovanligt stor mängd vatten har funnits i tanken vid de uppmärksammade tillfällena.