Nyhet | 2015-08-03 | 11:08

Analys och kvantifiering av energieffektivisering inom fjärrvärmesektorn

Examensarbete av Maria Lidholm och Helena Sundin, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, Uppsala universitet.

Handledare på Vattenfall: Rickard Frithiof.

Sammanfattning

Sveriges riksdag har, utifrån EU-direktiv, satt som mål att minska den totala energianvändningen genom energieffektivisering. Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det inom den sektorn finns stor potential för energieffektivisering. Energieffektivisering av byggnader och den minskning i värmebehov som detta genererar påverkar i sin tur Sveriges fjärrvärmebolag och deras produktion.

Syftet med studien är att undersöka hur energieffektivisering i byggnader kan tänkas påverka fjärrvärmesektorn i ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Uppsala. En modell i Excel har skapats för att studera hur olika energieffektiviseringsåtgärder påverkar fjärrvärmebehovet i byggnader fram till år 2045. Modellen utgår från byggnadens tekniska förutsättningar samt vad en investering i energieffektiviseringsåtgärder skulle innebära ur ett livscykelperspektiv. Vidare har en intervjustudie genomförts för att undersöka hur fjärrvärmekunder arbetar med samt resonerar kring energieffektivisering.

Modellresultat visar att de analyserade kunderna i Uppsala förväntas minska köpt volym fjärrvärme från 1 041 GWh år 2014 till 931 GWh 2045, vilket motsvarar en minskning på 10,6 %. Utifrån studiens teoretiska ramverk antas att endast 15 % av modellens uträknade potential faktiskt genomförs. Detta ger en fjärrvärmevolym på 1 024 GWh år 2045, vilket är en betydligt mindre volymminskning än i modellens resultat. Intervjustudiens resultat visar på att de faktorer som kan motverka en reducering av fjärrvärmevolymen är kompetensbrist, finansiella krav samt problem knutna till organisation och incitamentsstruktur. Incitament som verkar för energieffektivisering är aktörers strävan efter att uppnå uppsatta miljömål och visioner, samt påverkan från samhället. Kundkomfort har i denna studie identifierats att både verka för och emot energieffektivisering. Slutsatsen som dras är att energieffektiviseringspotentialen kommer att hamna mellan 1,6 och 10,6 % är en rimlig uppskattning.

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att den uppskattade nivån av energieffektivisering i byggnader inte kommer att ha en stor påverkan på Vattenfalls fjärrvärmevolym år 2045.