Nyhet | 2015-09-07 | 10:43

Arbetsprocess för materialanskaffning vid Forsmarks Kraftgrupp AB

Examensarbete av Johan Westbom, högskoleingenjörsprogrammet Innovation, produktion och logistik på Mälardalens högskola.

Handledare på Vattenfall: Lars Andersson.

Sammanfattning

Det här examensarbetet har genomförts på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp AB och är det avslutande momentet på högskoleingenjörsutbildningen Innovation, produktion och logistik på Mälardalens högskola.

Forsmarks kärnkraftverk ligger i Östhammars kommun vid Upplandskusten och består av tre stycken kärnkraftsreaktorer som tillsammans producerar ungefär en sjättedel av Sveriges förbrukning av el varje år. Bakgrunden till examensarbetet är att det i nuläget kommer ett stort antal ofullständiga anmodan in till inköpsavdelningen. Oftast är det i beskrivningen av vad som ska införskaffas som informationen är ofullständig, men det finns även okunskap om när Quality control-funktionerna (QC) ska användas. Syftet med arbetet är att beskriva och analysera materialanskaffningsprocessen. Rapporten beskriver hur arbetet bedrivs idag och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Rapporten innehåller även mina rekommenderade åtgärder för effektivisering av arbetsrutinerna för materialanskaffningsprocessen.

Rapporten innehåller en teoretisk referensdel som är en del av de kunskaper som ligger till grund för att arbetet skulle kunna utföras. Metoderna som använts är först en förstudie för att samla information och förstå processen. Därefter kunde arbetet med intervjuer börja, målet med intervjuerna var att ta reda på information från flera olika synvinklar om hur processen fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som finns. När tillräckligt med information var insamlad kartlades processen med flödesschema och text. Parallellt med arbetet har relevant litteratur studerats för att skapa en teoretisk referensram för arbetet.

Nulägesbeskrivningen visar och beskriver bland annat ägarförhållanden, hur arbetet bedrivs idag, vilka avdelningar som är inblandade i processen och vad deras respektive roll är. Den innehåller ett flödesschema som beskriver processen. Den innehåller även en beskrivning av vilka krav som finns på material på Forsmarks kärnkraftverk och hur köp av dessa går till.

Resultatet består av en sammanfattning av den mest intressanta informationen som kommit fram av intervjuer, informationssökning och av studier av processen. Resultatet analyseras och ett antal förbättringsmöjligheter identifieras.

Rapporten avslutas med ett antal förbättringsförslag för effektivisering av material- anskaffningsprocessen. Dessa förbättringsförslag handlar dels om att standardisera arbetsprocessen och att utveckla instruktioner och arbetsbeskrivningar. Detta för att lättare kunna arbeta med förbättringsarbete. Ett annat förbättringsförslag är att höja kompetensen och kunskapen genom utbildning. Antingen genom att utbilda alla inblandade individer, eller genom att utbilda en grupp av personer och skapa en sorts anmodanexperter.