Nyhet | 2014-08-21 | 08:34

Elnätets framtida utveckling i Norrlands inland. En studie om Vattenfall Eldistribution AB:s norrländska nät

Examensarbete av Jonna Bertilsson och Axel Crona, civilingenjör industriell ekonomi, internationell inriktning – maskinteknik och energisystem, Linköpings universitet, Tekniska högskolan.

Handledare: Mats Söderström.
Handledare Vattenfall: Pontus Finnström.

Sammanfattning

Elnätsbranschen är en bransch där det i Sverige råder naturligt monopol inom varje geografiskt område. Elnätsföretagen kontrolleras därför av Energimarknadsinspektionen (Ei) som sätter ramar för företagens intäkter. När det gäller lönsamheten för ett nätföretag är utrymmet tämligen begränsat eftersom intäktsramen utgör ett tak för hur stora intäkterna får vara. Nätföretagets möjligheter att påverka kostnaderna är också relativt begränsade då dessa till största del består av kapitalkostnader för kapital bundet i nätanläggningar.

En av de största aktörerna verksamma på den svenska elnätsmarknaden är Vattenfall Eldistribution AB. I företagets norra nätområde har lönsamheten varit relativt svag under en tid då tarifferna av historiska skäl varit lägre än vad som tillåtits enligt intäktsramarna och då det inte varit möjligt att motivera kraftiga höjningar. Den relativt svaga lönsamheten försämras dessutom av en successivt minskande kundbas. Den här studien syftar därför till att undersöka vilka faktorer som påverkar kundbasens storlek ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa faktorer som utgångspunkt är syftet sedan att kartlägga hur utvecklingen sett uthistoriskt i Vattenfalls norra nätområde samt hur utvecklingen kan tänkas se ut fram till år 2035 med avseende på de funna faktorerna. Avslutningsvis syftar studien även till att undersöka hur kundbasens utveckling påverkar lönsamheten för nätägaren.

De faktorer som funnits ha störst inverkan på kundbasen ur ett lönsamhetsperspektiv är förändringar i antalet abonnenter i olika kundsegment eftersom varje abonnent genererar en fast abonnemangsintäkt och en rörlig överföringsavgift baserad på kundens elanvändning. Även förändringar i elanvändningen per abonnent påverkar kundbasen då det påverkar den totala mängden överförd el. För de allra mest elintensiva kunderna är dessutom effektnivån av betydelse då det tillkommer en effektavgift för dessa. Utifrån dessa faktorer har en kartläggning gjorts av hur antalet abonnenter (privatkunder, företagskunder samt kunder med elproduktion) ser ut just nu och hur utvecklingen kan tänkas se ut fram till år 2035. Genom att studera olika prognoser för befolkningsutveckling samt genom intervjuer med de berörda kommunerna har ett troligt scenario för utvecklingen av antalet privatkunder erhållits som landar på en minskning med 2 900 sådana abonnemang. Baserat på historiska data för utvecklingen i området kombinerat med olika former av prognoser för befolkningsutveckling har även en siffra för förändringen i antal företagsabonnemang erhållits, vilken indikerar en minskning med 1 000 abonnemang till år 2035, fördelat över olika säkrings- och effektnivåer.

Med utgångspunkt i dessa förändringar samt med hänsyn till förväntad förändring i kundernas elanvändning har därefter ett värde för den förväntade överförda energivolymen i nätet år 2035 beräknats. Dessa beräkningar landar på en minskning av energivolymen med totalt 85 GWh. Förändringen i volymen visar sig dock vara starkt beroende av vad som händer bland de allra mest elintensiva kunderna.

Minskningen av antal abonnenter med totalt 3 900 stycken och förändringen i elanvändningen med 85 GWh får konsekvenser för intäkterna och lönsamheten. Med oförändrade tariffnivåer skulle de årliga intäkterna bli totalt 30 MSEK lägre år 2035 än idag. Detta motsvarar en minskning med 4 % jämfört med dagens årliga intäkter.

Det kan emellertid konstateras att 20 år är en lång tidsrymd och att mycket kan hända under tiden som kan påverka utvecklingen i en annan riktning. Det har framför allt visat sig att utvecklingen i området är starkt beroende av vad som händer i den globala ekonomin eftersom en stor del av näringslivet förlitar sig på export och näringslivet påverkar i sin tur befolkningsutvecklingen. Under de kommande 20 åren kan det även hända mycket annat som skulle påverka elnätets framtida utveckling i Norrlands inland. Förändringar i intäktsramen, branschskiftningar, nya EU-direktiv, smarta elnät, elbilar och människors boendepreferenser är bara några exempel på faktorer som skulle kunna påverka den framtida utvecklingen.

Abstract

The Swedish power grid is monopolized in each geographical area and the grid companies are controlled by the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei) that determines a framework for each company's revenues. The possibility for the grid companies to influence their profitability is quite limited since the revenue framework set by Ei limits the revenues. The opportunities to influence the costs are also limited since the grid demands a certain amount of maintenance and large sums are tied-up in the grid infrastructure. Furthermore, the grid owner does not have the option to shut down parts of the grid that are unprofitable.

One of the largest actors on the Swedish power distribution market is Vattenfall Eldistribution AB. In their northern grid the profitability has been relatively low because the tariffs historically have been lower here than what is allowed by the revenue framework and cannot be raised as much as would be needed. The relatively low profitability is worsened by the fact that the customer base has been continuously decreasing. The aim of this study is therefore to investigate what factors influence the size of the customer base from a profitability perspective. Based on these factors the further study is focused on surveying the development of the customer base in the area where Vattenfall's northern grid is located as well as proposing scenarios for the future development. Lastly, the study will also aim to examine how the future developments in the customer base would affect the profitability of the grid owner.

The factors that have been found to influence the customer base the most are changes in the number of customers since each customer generates a subscription fee and a transmission fee based on their electricity use. Changes in the electricity use per customer also affect the total amount of electricity transferred. For the most electricity demanding customers the power level is also of importance since they pay an additional power fee. Based on these factors a survey has been performed on the present number of customers (private, corporate and electricity producers) as well as how this number might change until 2035. By studying several forecasts for population progression as well as performing interviews with the municipalities concerned, a scenario has been proposed. The scenario implicates that the number of private customers will decrease by 2 900 subscribers and the corporate customers will decrease by 1 000 subscribers by 2035.

Based on the predictions on the changes in the number of customers combined with a presumed change in the customers' electricity use, a calculation has been made for the future amount of electricity transferred in the grid. These calculations show that the amount transferred in 2035 will be 85 GWh less than present levels. The change in the amount of electricity transferred has however proven to be very dependent on what happens among the most electricity consuming customers.

The decrease in the number of customers by 3 900 subscribers and the change in their electricity use by 85 GWh will influence the revenues and profitability of the grid company. With the same tariffs as today, the yearly revenues would decrease by a total amount of 30 MSEK in 2035. This corresponds to a decrease of 4 %.

It should however be called to attention that 20 years is a quite extended period of time and a lot could happen during this time that would change the course of events. It has become particularly evident that the development in this area in northern Sweden is very dependent on what happens in the global economy since a large part of its industry is relying on exports and the development of the industry in turn affects the development of the population. During the 20 years to come, a lot could happen that would affect the future development of the power grid in northern Sweden. Changes in the revenue framework, business changes, new EU directives, smart grids, electrical cars and people's preferences of living are just a few examples of factors that could affect the future development of the power grid in northern Sweden.