Nyhet | 2015-06-26 | 14:31

Homosocialitetens komplexitet vid mångfaldsrekrytering

En kvalitativ studie om hur homosociala organisationer ska arbeta för att attrahera och rekrytera mångfald.

Examensarbete av Frida Karlsson, Human Resource Management and Development Master, Linköpings universitet.

Handledare på Vattenfall: Tina Almqvist.

Sammanfattning

Denna studie ämnar att undersöka hur homosociala organisationer ska arbeta för att attrahera och rekrytera mångfald. I studien presenteras såväl tillvägagångssätt som hinder. En kvalitativ forskningsstudie genomförs där semistrukturerade intervjuer genomförs på ett noggrant utvalt fallföretag.

Resultatet visar att även om organisationer har välutvecklade rekryteringsstrategier och processer är synen, attityden och förhållningssättet i förhållande till mångfald avgörande för om organisationen lyckas attrahera eller rekrytera mångfald. Det blir svårt att nå mångfaldsframgångar om förutsättningar som man inte har kontroll över inte finns. Fyra huvudsakliga hinder lyfts dessutom fram som tycks skapa hinder för organisationer att attrahera och rekrytera mångfald.