Nyhet | 2013-12-12 | 13:37

Identifiering av bästa plats och mätmetod för temperaturmätning efter värmeväxlare

Examensarbete av Patrik Liljeros som har gått maskiningenjörsprogrammet 180 hp. 

Handledare på Forsmark: Cecilia Fransson.

Sammanfattning:

Detta arbete har haft till syfte att utreda ett eventuellt temperaturmätfel efter en värmeväxlare i en kylkedja. I tidigare utförda rapporter om denna kylkedjas kapacitet finns en misstanke om att temperaturen ej mäts korrekt. En av anledningarna till en felaktig temperaturmätning kan vara att mätpunkten sitter för nära värmeväxlaren.

Första delen av arbetet har bestått av en litteraturstudie med syfte att ge kunskap om mätmetoder, och bakomliggande teori. Här har även information från tidigare rapporter om denna kylkedja inhämtats. Den andra och största delen av arbetet har varit att med termoelement mäta temperaturen på två olika platser i systemet. De insamlade mätvärdena har sedan analyserats, med målet att fastställa huruvida temperaturen mäts korrekt eller ej. 

Mätningarna visar att det finns en viss stråkbildning efter värmeväxlaren, samt att det skiljer ca 0,5°C mellan de uppmätta värdena och de som fås från den ordinarie givaren. Rekommendationen utifrån detta är att den ordinarie givaren bör flyttas längre nedströms i förhållande till värmeväxlaren.